You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BIOLOGICAL FEATURES OF COMBINED ACTION PHYSICAL FACTORS OF INDUSTRIAL ENVIRONMENT

DOI xxxxxxxx

Nazarenko V.I.

BIOLOGICAL FEATURES OF COMBINED ACTION PHYSICAL FACTORS OF INDUSTRIAL ENVIRONMENT

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

There was conducted the analysis of results of experimental and industrial researches of combined action of factors of a var¬ious physical nature — magnetic field of industrial frequency 50 Hz, noise, increased temperature of air. Features of biologi¬cal action of the physical factors is a dependence of organism’s reactions on factors’ combination as well as an intensity and a duration of an exposition, existence of universal systems for biological integration of influences of each factors.

Key words: physical factors, combined action, biological regularities

References

 1. Shum / [Izmerov N.F., Suvorov G.A. i dr.] // Fizicheskiye faktory: ekologo-gigiyenicheskaya otsenka: rukovodstvo: gl.16.- M.:Med,1999.- S.6-138.
 2. Professional'nyy risk: spravochnik / [pod red. Akademika RAMN Izmerova N.F. i Denisova.E.I.].- M.: Sotsizdat, 2001.- 267 s.
 3. Mikroklimat / [Afanas'yeva R.F., Bessonova N.A., Burmistrova O.V. i dr.] // Fizicheskiye faktory: ekologo-gigiyenicheskaya otsenka: rukovodstvo: gl.10.- M.: Med,1999.- S.356-424.
 4. Afanas'yeva R.F. Mediko-biologicheskiye aspekty normirovaniya i otsenki mikroklimata: itogi i perspektivy dal'neyshikh issledovaniy / R.F. Afanas'yeva // Med. truda i prom. ekologiya.- 2008.- No 6.- S.48-52.
 5. Magnetic properties of human liver and brain ferritin / [Dubiel S.M., Zablotna-Rypien B., Mackey J. B., Williams J. M.] // European Bioph.J.- 1999.- V.28 (3).- P. 263-267.
 6. Nazarenko V.I. (2008), “Biological effects of the combined action of the magnetic field 50Hz, noise and microclimate under chronic exposure (experimental studies), Ukrainian Journal of Occupational Health, 4, 70-79.
 7. Laboratornyye zhivotnyye / [Zapadnyuk I.P., Zapadnyuk V.I., Zakhariya Ye.A., Zapadnyuk B.V.].- K.: Vishcha shkola, 1983.- 262 s.
 8. Pokazateli normy u laboratornykh zhivotnykh v toksikologicheskom eksperimente (sovremennyye predstavleniya i metodicheskiye podkhody, osnovnyye parametry i konstanty) / [Trakhtenberg I.M., Sova RE., Sheftel' V.O., Onikiyenko F.A.] - M.: Med.- 1978.- 176 s.
 9. Andreyeva L.I. Modifikatsiya metoda opredeleniya perekisey lipidov v teste s tiobarbiturovoy kislotoy / L.I. Andreyeva, L.A. Kozhemyakin, A.A. Kishkun // Laboratornoye delo.- 1988.- No 11.- S. 41-43.
 10. McCord J.M. Superoxide dismutase: an enzymic function for erythrocuprein (hemocuprein) / J.M. McCord, I. Fridovich // J. Biol. Chem.- 1989.- V. 244, No 22.- P. 6049-6055.
 11. Aebi H. E. Enzymes 1: oxidoreductases, transferases / H. E. Aebi // In: Bergmeyer H., Ed. Methods of enzymatic analysis.- 1980.- V. III.- P. 273 - 282.
 12. Zotov S.V. Povedinkovi reaktsiyi tvaryn pry diyi EMP, yaki stvoryuyutʹsya zasobamy stilʹnykovoho mobilʹnoho zv'yazku standartu GSM-900 / S.V. Zotov // Mater. XIV Z'yizdu hihiyenistiv Ukrayiny.- Dnipr.: ART- PRES, 2004.- T.1.- S.260-264.
 13. Spravochnik: Laboratornyye metody. Issledovaniya v klinike (pod red Men'shikova V.V.).- M.: Med.,1987.- 368 s.
 14. Metodicheskiye rekomendatsii “Ispol'zovaniye metodiki opredeleniya biologicheskogo vozrasta cheloveka v donozologicheskoy diagnostike”.- Kiev: MOZ Ukrainy,1990.- 14 s.
 15. Engstrom S. Magnetic resonances of ions in biological systems / S. Engstrom, J.D. Bowman // Bioelectromagnetics.- 2004.- V.25.- P. 620-630.
 16. The effect of weak 50 Hz magnetic fields on the number of free oxygen radicals in rat lymphocytes in vitro / [Zmyslony M., Rajkowska E., Mamrot P., et al] // Bioelectromagnetics.- 2004.- V.25.- P. 607-612.
 17. Bailey W. H. Thresholds for 60 Hz magnetic field stimulation of peripheral nerves in human subjects / W. H. Bailey, J. A. Nyenhuis // Bioelectromagnetics.- 2005.- V. 26.- P.462- 468.
 18. Fitzer E. A. General concepts and definitions for dose-response and dose-effect relationships of toxic metals / In: Nordberg, G., ed. Effects and dose- response relationships of toxic metals.- Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier Scientific Publishing Company, 1976.- 365 p.
 19. Goncharuk Ye.I. Izucheniye vliyaniya faktorov okruzhayushchey sredy na zdorov'ye naseleniya / Goncharuk Ye.I., Voronenko YU.V., Martsenyuk N.I.; pod red. Ye. I. Goncharuka.- K.: KMI.- 1989.- 204 s.
 20. Guideline for Industry Dose-Response Information to Support Drug Registration Federal Register.- 1994.- V. 59, No 216.- November 9, 1994.- Р. 55972-55976.
 21. Garkavi L.KH. Adaptatsionnyye reaktsii i rezistentnost' organizma / Garkavi L.KH., Kvakina Ye.B., Ukolova M.A.- Rost.-Don.: izd. RostGU, 1977.- 284 s.