You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CARCINOGENIC DANGER AT WORK AND MORBIDITY OF WORKERS IN OCCUPATIONAL CANCER IN EU COUNTRIES AND UKRAINE

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.016

Kundiev Y.I., Nahoma А.М., Varyvonchyk D.V.

CARCINOGENIC DANGER AT WORK AND MORBIDITY OF WORKERS IN OCCUPATIONAL CANCER IN EU COUNTRIES AND UKRAINE

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The studies revealed that exposure to carcinogenic agents for workers in different spheres of economic activity in Ukraine is the same as in EU countries. The risk of such exposure in Ukraine is higher than in EU countries due to a great number of workers engaged in transportation, processing industry, agriculture and forestry. It was determined that morbidity rates of «occupational cancer» in EU countries makes 10,1 (lim: 5,7—12,7) per 100 000 workers exposed to carcinogenic agents in production per year. The prognosis shows that the expected number of such patients in Ukraine can make by the «bad prog-nosis» — 343 (lim: 194—432) cases a year, by the «better prognosis» — 88 (lim: 50—111) cases a year. In this, the annual num¬ber of the established diseases in «occupational cancer» over the period of 1992—2006 makes only 6,0—14,0% of the expect¬ed number of such patients. The trends of further scientific studies in epidemiology and prevention of «occupational cancer» in Ukraine have been determined.

Key words: production, carcinogenic agents, occupational cancer, prognosis, epidemiology, scientific studies

References

 1. Gigiyenicheskiye problemy okhrany okruzhayushchey sredy ot zagryazneniya kantserogenami / N.YA.Yanysheva, I.S.Kireyeva, I.A.Chernichenko, N.V. Balenko i dr.-K.: Zdorov'ya, 1985,- 104 s.
 2. Demina E.A. Otsenka individual'nogo otnositel'nogo riska razvitiya zlokachestvennykh novoobrazovaniy po dannym tsitogeneticheskogo obsledovaniya likvidatorov posledstviy avarii na CHAES // Mezhdunarodnyy zhurnal radiatsionnoy meditsiny.- 2003-T.5, No 1-2,-S. 99-103.
 3. Zakhvoryuvanist naselennya Ukrayiny na zloyakisni novoutvorennya - rezultaty 21 -richnoho monitorynhu (1976-1996) / L.O. iulak, Z.P. Fedorenko, YE.L. Horokh, O.V. Sumkina ta in.- Instytut onkolohiyi AMN Ukrayiny, 2004,- Na sayti: yrU/yvehé.i.com.ua/~ucr.
 4. Krasnyuk O. Problema vyyavlennya profesiynoho raku v Ukrayini // Okhorona pratsi - 2000 - No 2 - S. 40-43.
 5. Kundiev Y.I, Krasnyuk E.P., Gorban L.N. (1999), "The Problem of Occupational Cancer in Ukraine", Zhurnal AMN Ukrainy, 3, 485-495.
 6. Myuir K.S., Demars E. S. Rak professional'nyy. statistika i registratsiya // Entsiklopediya po bezopasnosti i gigiyene truda.- M: Profizdat, 1986,- T. Z.-S. 2046-2054.
 7. Profilaktika professional'nogo raka / Sost. V.B. Smulevich.- M.: Profizdat, 2004.- 224 s.
 8. Smulevich B.S. Professiya i rak.- M.: Meditsina, 2000.- 383 s.
 9. Brugere J., Naud C. Recognition of occupational cancers in Europe / / Tutbnewsletter.- 2003.- No 21 .P. 38-39.
 10. Cancer // WHO. Fkct sheet- 2006,- No 297,- Website at:http://www.who.int/mediacentre.
 11. Carlos A. Gonzalez and Antonio Agudo Occupational Cancer in Spain // Environ. Health. Perspect.- 1999.-Vol. 107, Suppl 2.-P. 273-277. https://doi.org/10.1289/ehp.99107s2273
 12. Greenwald P., Warshaw L.J. Cancer Prevention and Control // In the book: Encyclopedia of Occupational Safety and Health, - ILO: Moscow, 1999.- On the site:http://base.safework.ru.
 13. Occupational Cancer in Italy // E. Merler, P. Vineis, D. Alhaique, L. Miligi // Environ. Health Perspect.- 1999,-Vol. 107, Suppl. 2,- P. 259-271. https://doi.org/10.1289/ehp.99107s2259
 14. World cancer report / Ed.: B.W. Stewart, P. Kleihues.-WHO, IARC, 2003.-352 p.