You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES OF OCCUPATIONAL TUBERCULOSIS IN HEALTH WORKERS OF UKRAINE

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Shtanko V. L. Varyvonchyk D. V.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES OF OCCUPATIONAL TUBERCULOSIS IN HEALTH WORKERS OF UKRAINE

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

The study revealed the availability of specific and clinical peculiarities of occupational tuberculosis (TB) in health workers, being different from those in patients with TB in the population.

Key words: tuberculosis, health workers, epidemiology, clinic

References

  1. Epidemiolohiya, diahnostyka ta likuvannya khimiorezystentnoho tuberkulozu orhaniv dykhannya / Yu. I. Feshchenko, V. M. Petrenko, S. O. Cherenko [ta in.] // Ukr. pulmonol. zhurn.- 2002.- No 4.- S. 5-12.
  2. Epidemiolohiya, diahnostyka ta likuvannya khimiorezystentnoho tuberkulozu orhaniv dykhannya / Yu. I. Feshchenko, V. M. Petrenko, S. O. Cherenko [ta in.] // Ukr. pulmonol. zhurn.- 2002.- No 4.- S. 5-12.
  3. Zarichna O. Z. Kharakter rezystentnosti mikobakteriy tuberkulozu do antymikobakterialnykhpreparativ u khvorykh na tuberkuloz lehen z bakteriovydilennyam / O. Z. Zarichna, O. P. Zarharyan // Biolohichni studiyi.- 2011.- T 5, No 3.- S. 89-96.
  4. Kundiev Yu.I., Varyvonchyk D.V., Nahorna A.M., Sokolova M.P. (2010),”Morbidity of coniotuberculosis in the working population of Ukraine (1993-2008)”,Ukrainian Journal of Occupational Health, 2, 3-8.
  5. Kundiev Yu.I., Varyvonchyk D.V., Nahorna A.M., Sokolova M.P. (2010),”Morbidity of coniotuberculosis in the medical personal of Ukraine”, SES, Profilactical Medicine, 10, pp. 66-71.
  6. Protsyuk R. H. Suchasni problemy epidemiyi tuberkulozu v Ukrayini: prychyny ta shlyakhy yiyi podolannya / R. H Protsyuk // Zdor. Ukr.- 2008.- No 16/1.- S. 63-66.
  7. Tuberkuloz v Ukrayini (Analitychno-statystychnyy dovidnyk za 2000-2010 roky) / MOZ Ukrainy Tsentr medychnoyi statystyky MOZ Ukrainy.- K., 2011.- 75 s.
  8. Tuberkuloz iz rozshyrenoyu rezystentnistyu do protytuberkuloznykh preparativ: sytuatsiya v Ukraini / V. M. Petrenko, S. O. Cherenko, N. A. Lytvynenko et al.] // Ukr. pulmonol. zhurn.- 2007.- No 3.- S. 35-39.
  9. Ftiziatriya: Natsional'noye rukovodstvo / Gl. red.: akad. RAMN M.I. Perel'man.- M. : GEOTAR- Media, 2007.- 505 s.