You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF INHALATION AND DERMAL EXPOSURE TO PESTICIDES AT DIFFERENT TECHNOLOGIES OF THEIR APPLICATION

3(27) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03.048

Yastrub T. A.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF INHALATION AND DERMAL EXPOSURE TO PESTICIDES AT DIFFERENT TECHNOLOGIES OF THEIR APPLICATION

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

The most commonly used models of exposure in assessing pesticide risk for workers have been considered. The conducted analysis of models and the author’s researches enabled to define main differences in the assessment of inhalation and dermal exposures to pesticides at different technologies for their application.

Keywords: pesticides, models of risk assessment, analysis, practical application

References

 1. Perelik pectytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayini (ofitsiyne vydannya).- K.: Yunivest Media, 2010.- 543 s.
 2. Derzhavni sanitarni pravyla ta normy DSanPiN 8.8.1.2.3.4-000-2001 "Dopustymi dozy, kontsentratsiyi, kilʹkosti ta rivni vmistu pestytsydiv u silʹsʹkohospodarsʹkiy syrovyni, kharchovykh produktakh, povitri robochoyi zony, atmosfernomu povitri, vodi vodoymyshch, grunti".- Kyiv, 2001.- 242 s.
 3. Derzhavni sanitarni pravyla ta normy DSanPiN 8.8.1.2.002-98 "Hihiyenichna klasyfikatsiya pestytsydiv za stupenem nebezpechnosti" // Zbirnyk osnovnykh zakonodavchykh ta normatyvnykh dokumentiv "Orhanizatsiya i zdiysnennya derzhavnoho sanitarno-epidemiolohichnoho nahlyadu za vykorystannyam pestytsydiv i ahrokhimikativ".- Kyiv, 1999.- S. 249-267.
 4. Council Directive 91/414/EEC of the European Council on placing plant production products on the market. Official Journal of the European Union No. L 230, 19.08.1991, p.1.
 5. Council Directive 94/79/EC amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market. Official Journal of the European Union No. L 354, 31.12.1994, p.16-31.
 6. European Commission 2001. Acceptable operator levels (doc.7531/VI/95), 10 September 2001, http://europa.eu.int/comm/food/protection/resources/publicationsen.htm.
 7. Compiled comments from Member States and ECPA on the Guidance Document on the setting of acceptable operator exposure levels (AOELs) rev. 9, Sanco/10182/2005 rev. 9 from 5 July 2005.
 8. European Commission Health and Consumer Protection Directorate-General. Directorate E - Safety of the Food Chain/ E3 - Chemicals, Contaminants, Pesticides. Guidance foe Setting and Application of Acceptable Operator Exposure Levels (AOELs), 2006,- P. 1-28.
 9. Martin A. D. A Predictive Model For Assessment Of dermal Exposure To Pesticides. In Prediction of Percutaneous Penetration. Methods, Measurements, Modelling. 1990. (Edited by Scott R.C., Guy R.H. and Hadgraft J.) IBC Technical services Ltd, Southampton.
 10. http://psd08.pesticides.govuk/uploadedfiles/WebAssets/PSD/UKPOEM1.xls
 11. Uniform principles for safeguarding the healthof applicators of plant protection products / Lundehn J. R., Westphal D., Kieczka H. [et all.] // Mitteilungen aus der Biologischen Bundesantalt f?r land-und Forstwirtschaft, heft 277.- Berlin, Germany 1992.- P. 60-111.
 12. Van Hemmen J. J. Agricultural pesticide databases for risk assessment / Van Hemmen J. J. // Reviews of Environmental Contamination and Toxicology.- 1992.- V. 126.- P. 1-85. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9748-9_1
 13. Determination of potential dermal and inhalation exposure of operators, Following spray applications of the Fungicide penconazole in vineyards and greenhouses / Machera K., Goumenou M., Kapetanakis E. [et all.] // Fresenius Environmental Bulletin.- 2001. -V. 10 (5).- P. 464-469.
 14. The development, maintenance and dissemination of a European Predictive Operator Exposure model (EUROPOEM Database) Draft Final report, December 1996, AIR3 CT91-1370.
 15. Evaluation of potential dermal exposure of pesticide spray operators in greenhouses by use of visible tracers / K. Machera, E. Kapetanakis, A.Charistoun [et all.] // Journal of Environmental Science and Health.- 2002.- V. B 37, No 2.- P. 11-19. https://doi.org/10.1081/PFC-120002983
 16. Kundiev YI, Kirsenko VV, Karpenko VM e.a. (1997), "An algorithm for determining the exposure dose for transdermal entering of pesticides during their application", Gigiyena truda, Issue 33, 240-248.
 17. Metodicheskiye ukazaniya po izucheniyu i gigiyenicheskoy otsenke usloviy truda pri primenenii pestitsidov / Sost V. N. Rakitskiy, A. V. Il'nitskaya i dr.- [Utv. MZ Rossii. No 01-19/140-17].- M., 1995.- 10 s.
 18. Vyvchennya, otsinka i zmenshennya ryzyku inhalyatsiynoho i perkutannoho vplyvu pestytsydiv na osib, yaki pratsyuyutʹ z nymy abo mozhutʹ zaznavaty vplyvu pid chas i pislya khimichnoho zakhystu roslyn ta inshykh ob'yektiv: Metodychni rekomendatsiyi MR 8.1.4-2006, rozrobleni prof. Prodanchukom M. H., k. med. n. Serhyeyevym S. H., d. b. n. Zhminʹkom P. H. ta in.- K., 2006.- 21 s.
 19. Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke novykh pestitsidov. No 4263-87: Utv. 13.03.87 / MZ SSSR,- K., 1988. -212 s.
 20. Metodicheskiye ukazaniya na gazokhromatograficheskoye opredeleniye dursbana v vozdukhe // Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu vrednykh veshchestv v vozdukhe.- M.: MZ SSSR, 1981.- Vyp. XVII.- S. 52-54.
 21. Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu mankotseba v atmosfernom vozdukhe i vozdukhe rabochey zony parofaznym gazokhromatograficheskim metodom // Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu mikrokolichestv pestitsidov v pishchevykh produktakh, kormakh i vneshney srede. Sbornik 29.- Kiev: Minekoresursov Ukrainy, 2001.- S. 82-86.
 22. Glass C. R. Evaluating the risks of occupational pesticide exposure / C. R. Glass, K. Machera // Hellenic Plant Protection J.- 2009.- V. 2.- P. 1-9.