You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

COMPARATIVE HYGIENIC ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL HAZARD IN CASE OF HERBICIDE MAIZETER POUER OD USAGE ON MAIZE, CALCULATED BY DIFFERENT METHODS

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Korshun M. M., Antonenko A. M.

COMPARATIVE HYGIENIC ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL HAZARD IN CASE OF HERBICIDE MAIZETER POUER OD USAGE ON MAIZE, CALCULATED BY DIFFERENT METHODS

O. O. Bohomolets National Medical University, Kyiv

Full article (PDF), UKR

Working conditions in case of herbicide MaizeTer Pouer OD usage on maize were investigated. It was established that occupational hazard of thienecarbazone-methyl, foramsulfurone, iodsulfurone-methyl sodium and cyprosulfamide exposure for workers under combined complex intake via respiratory organs and skin, calculated by different methods, is permissible. MaizeTer Pouer OD usage is harmless for workers under maintenance of hygienic and agricultural regulations.

Key words: herbicide, working conditions, occupational hazard

References

  1. Toksykoloho-hihiyenichna kharakterystyka herbitsydu Pulsar 40 v.r.k. ta otsinka yoho nebezpechnosti dlya pratsyuyuchykh / M. M. Korshun, V. H. Bardov, S. T Omelchuk [ta in.] // Naukovyy visnyk Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni O. O. Bohomoltsya.- 2007.- No 4.- S. 122-131.
  2. Spiridonov Yu. Ya. Gerbitsidy i okruzhayushchaya sreda / Yu. Ya. Spiridonov, V. G. Shestakov // Agrokhimiya.- 2000.- No 1.- S. 37-41.
  3. Kirsenko V.V., Yastrub T.A., Kovalenko V.F. et al. (2002), “ Assessment of the risk of adverse effects of pesticides on workers when applied under conditions of “zero” values of exposure levels”, Dovkillya i zdorovya, 2, 58-61.
  4. Sravnitel'nyy analiz raschetnykh metodov opredeleniya srednikh ekspozitsionnykh nagruzok pri otsenke riska zdorov'yu / A. V. Kiselev, A. P. Shcherbo, V. A. Kislitsin [i dr.] // Gigiyena i sanitariya.- 2006.- No 1.- S. 42-45.
  5. Yastrub T. A. (2000), “Methodological approaches to assessing the possible danger of pesticides in case of contamination of the skin in workers”, Gigiyena truda, Issue. 31,147-158.
  6. Metodicheskiye rekomendatsii po izucheniyu i gigiyenicheskoy otsenke usloviy truda pri primenenii pestitsidov: MR No 01-19/140-17.- [Utv.21.12.1995].- M.: Gosudarstvennyy komitet sanitarno-epidemiologicheskogo nadzora Rossiyskoy Federatsii, 1995.- 11 s.
  7. Metodychni rekomendatsiyi “Vyvchennya, otsinka i zmenshennya ryzyku inhalyatsiynoho i perkutannoho vplyvu pestytsydiv na osib, yaki pratsyuyut z nymy abo mozhut zaznavaty vplyvu pid chas i pislya khimichnoho zakhystu roslyn ta inshykh ob'yektiv”: Nakaz No 324.- [Zatv. 13.05.2009].- K.: Ministerstvo okhorony zdorov'ya Ukrayiny, 2009.- 29 s.
  8. Tsyprosulfamyd [Elektronnyy resurs]: Kataloh pestytsydov - PPDB.- Elektronni dani.- Rezhym dostupu:http://www.rupest.ru/ppdb/ciprosulfamide.html.- Nazva z ekrana.
  9. Foramsulfuron [Elektronnyy resurs]: Kataloh pestytsydov - PPDB. -Elektronni dani.- Rezhym dostupu:http://www.rupest.ru/ppdb/foramsulfurone.html.- Nazva z ekrana.
  10. Yodsulfuron-metyl natryy [Elektronnyy resurs]: Kataloh pestytsydov - PPDB.- Elektronni dani.- Rezhym dostupu: http://www.rupest.ru/ppdb/ iodsulfuron-methyl-sodium.html.- Nazva z ekrana.
  11. Tyenkarbazon-metyl [Elektronnyy resurs]: Kataloh pestytsydov - PPDB.- Elektronni dani.- Rezhym dostupu:http://www.rupest.ru/ppdb/thiencarbazon- methyl.html.- Nazva z ekrana.
  12. Safety Data Sheet: MaiseTer Pouer OD Electronic resource]: The official site of the company Bayer Crop- Science.- Electronic data.- Access mode: http:// www.bayercropscience.com.ua.i./MAISETER_POUER_ RU.pdf - The name from the screen.
  13. Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke novykh pestitsidov: MU No 4263-87.- [Utv. 13.03.87].- K.: M-vo zdravookhraneniya SSSR, 1988.- 210 s.
  14. Svoyak N. I. Hihiyenichna otsinka pestytsydiv na osnovi mineralno-maslyanykh emulsiy ta naukove obgruntuvannya kryteriyiv yikh bezpechnoho vykorystannya (na prykladi “Preparatu 30-V”): avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. biol. nauk: spets. 14.02.01 “Hihiyena” / N. I. Svoyak.- Kyiv, 2006.- 24 s.
  15. Metodychni vkazivky z vyznachennya tsypro- sulfamidu v povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri metodom vysokoefektyvnoyi ridynnoyi khromatohrafiyi: MV No 1066-2011.- Zatv. MOZ Ukrainy 14.01.2011 r., No 2.
  16. Metodychni vkazivky z vyznachennya tiyenkarbazon-metylu v povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri metodom vysokoefektyvnoyi ridynnoyi khromatohrafiyi: MV No 935-2009.- Zatv. MOZ Ukrainy 03.04.2009 r., No 10.
  17. Metodychni vkazivky z vyznachennya foramsul-furonu v povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri khromatohrafichnymy metodamy: MV No 3962003 // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikro-kilkostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navkolyshnomu seredovyshchi.- Kyiv, 2003.- Zbirka 43.- S. 256-268.
  18. Metodychnivkazivky zvyznachennyayodsulfuron- metylu natriyu v povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri khromatohrafichnymy metodamy: MV No 2372001 // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikrokil-kostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navkolyshnomu seredovyshchi.- Kyiv, 2000.- Zbirka 34.- S. 153-159.
  19. Korshun M. M. Do pytannya pro kombinovanu diyu na orhanizm teplokrovnykh tvaryn priorytetnykh polyutantiv gruntu / M. M. Korshun // Hihiyena naselenykh mists.- 2003.- Vyp. 42.- S. 119-130.