You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONCEPTUAL BASIS OF IMPROVEMENT OF THE STATE SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION IN OCCUPATIONAL HEALTH

DOI xxxxxxxx

Timoshina D.P.

CONCEPTUAL BASIS OF IMPROVEMENT OF THE STATE SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION IN OCCUPATIONAL HEALTH

Hygienic Regulation Committee of the Ministry of Health of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), UKR

The study, analysis and generalization of practice of conducting the state sanitary-epidemiologic supervision in occupation­al health by the results of the activity (state of sanitary and hygienic conditions at industrial and agricultural subjects, occu­pational and general morbidity rates, medical examinations, etc.) were carried out. The practice of realization of international documents requirements (ILO, EU, etc.) was analyzed. Changes, that should take place in the sphere of activity of special­ists on occupational health, have been determined as well as measures that are necessary to be undertaken to raise the effi­ciency of the state sanitary-epidemiological supervision, to update traditional types of activity, to develop conceptual and methodical bases of new directions in health care of the working population.

Key words: occupational health, state sanitary-epidemiological supervision, working conditions, state of health, main spheres of work

References

 1. Zakon Ukrainy “Pro okhorony pratsi”.
 2. Zakon Ukrainy “Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchya naselennya”.
 3. Izmerov N.F. Globalnyi plan deistviya po okhrane zdorov’ya rabotayuschikh na 2008-2017 gg: puti I perspektivy realizatsii, Med. truda I prom. ekologia,- 2008.- No 6.- S. 1-10.
 4. Proekt Kontseptsii zahalnoderzhavnoi thsilyovoi sitsialnoi program “Zberezhennya I rozvytok trudovoho potentsialu Ukrainy na 2008-2017 roku”, Ukrainian Journal of Occupational Health. - 2007. - No 4 (12).- S.3-9.
 5. Rezolyutsiya Vserossiyskogo soveshchaniya spetsialistov po gigiyene truda “Aktual'nyye voprosy gosudarstvennogo sanitarno-epidemiologicheskogo nadzora za usloviyami truda v organizatsiyakh razlichnogo profilya i profilaktiki zabolevayemosti rabotnikov // Meditsina truda i prom. ekologiya.- 2007.- No 1.- S.40-43.
 6. El'garov A.A., Murtazov A.M., Shogenov A.G. Meditsina truda lits opasnykh professiy / / Meditsina truda i prom. ekologiya.- 2007.- No 5.- S. 1-6.
 7. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M. (2002),”Occupationa morbidity in Ukraine in the dynamics of a long-term survey”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 3-12.
 8. Basanets A.V., Ostapenko T.A. (2005),”Peculiarities of lung function disorders in coal miners”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 12-16.
 9. Kundiev Yu.I., Chernyuk V.I., Kucheruk T.K.,e.a. (2008), “Hygienic problems of the use of chrysotile asbestos in Ukraine”, Ukrainian Journal of Occupational Health,4 (16), 35-41.
 10. Kuz'mina L.P., IzmerovaN.I., BurmistrovaT.B., Druzhinin V.N., Duyeva L.A. i soavt. Patomorfoz sovre¬mennykh form professional'nykh zabolevaniy // Med.truda i prom.ekologii.- 2008.- No 1.- S. 1-8.
 11. Tarasova L.A., Sorkina N.S. Sovremennyye formy professional'nykh zabolevaniy // Meditsi¬na truda i prom. ekologiya. -2003.- No 5.- S. 29 -33.
 12. Fadyeyenko H.D., Ushkvarok L.B., Lavrenko T.A. Rivenʹ faktoriv ryzyku khronichnykh neinfektsiynykh zakhvoryuvanʹ yak skladova chastyna stanu zdorovʺya na¬selennya // Ukr. terapevtychnyy zhurnal.- 2006.- No 2. - S.6 -11.
 13. Horbasʹ I.M., Smyrnov I.P. Populyatsiyni aspekty sertsevo-sudynnykh zakhvoryuvanʹ u dorosloho nase¬lennya Ukrayiny // Novosty medytsyny y farmatsyy.- 2007.- No (216).- S.3.
 14. Karnaukh N.G., Petrov G.A., Dvornichenko G.B. Professional'no obuslovlennaya zabolevayemost' u rabotnikov operatorskogo truda metallurgicheskogo proizvodstva // Ukr. zhurn. z probl. meditsini pra¬tsí.- 2006.- No 2.- S.3-8.
 15. Kundiyev Yu I., Nahorna A.M., Varyvonchyk D.V.(2008), “Profesiynyy rak: epidemiolohiya ta profilaktyka” [Occupational Cancer: Epidemiology and Prevention], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
 16. Izmerov N.F., Denisov E.I. Professional'nyy risk dlya zdorov'ya rabotnikov: Rukovodstvo. - M., 2003.-S. 16-23.
 17. Chernyuk V.I., Vitte P.M. (2005), “Evaluation of health risks and their management as an occupational health problem”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 47-54.
 18. Roslyy O.F., Likhacheva Ye.I., Zhovtyak Ye.P., Roslaya N.A. i dr. Otsenka upravleniya riskom dlya zdorov'ya rabotayushchego naseleniya v sisteme «meditsina truda» // ZH. Gigiyena i sanitariya.- 2007.- No 3.- S.44 -46
 19. Ust'yantsev S.L. K otsenke individual'nogo professional'nogo riska // Meditsina truda i prom. ekologiya.- 2006.- No 5.- S.22 -28
 20. Mukhin V.V., Perederiy H.S. Udoskonalennya sa¬nitarno-hihiyenichnoho monitorynhu vplyvu na pratsyuyuchykh nespryyatlyvykh chynnykiv vyrobnychoho seredovyshcha i trudovoho protsessu //Ukr. zhurn. z probl. medytsyny pratsi.- 2006.- No 1.- S.54-62
 21. Rozenblat V.V.O fiziologicheskoy stoimosti trudovogo protsessa // Meditsina truda i prom. ekologiya.- 2000.- No 7.- S. 17-22.
 22. Kundiev Yu.I., Navakatikyan A.O. (1996),”Problems of psychoemotional stress and ways to solve them”, Zhurnal AMN Ukrainy,4 (2), 666-674.
 23. Kundiev Yu.I., Chernyuk V.I., Shevtsova V.M. (2005), “Work strain as an occupational health stress and risk factor”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 3-4, 90 - 98.
 24. Mukhin V.V., Nechiporenko V.V. The relevance of the introduction of professional psychophysiological selection // Materials of scientific-practical conference with the international participation of 8-9 leaf fall 2007 rock. Donetsk.-2007.-S. 187-191.
 25. 25. Kalnysh V.V., Shvets A.V. (2008),”Improvement of the methodology on defining operator’s psychophysiological characteristics”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 4, 49-54.
 26. 26. Shevtsova V.M.Metodologiya razrabotki krite¬riyev professional'nogo otbora po psikhofiziolo¬gicheskim pokazatelyam. // Ukr. zhurn. z probl. meditsini pratsí - 2006.- No 2.- S.51-63
 27. Yena AL.Systema profesiynoho psykhofiziolohichnoho vidboru pratsivnykiv, yaki vykonuyutʹ roboty pidvyshchenoyi nebezpeky. Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya doktora medychnykh nauk, Kyiv, 2004.- 386 s.
 28. Psyadlo E.M. Kompleksnaya sistema psikhofiziologicheskogo professional'nogo otbora sudovykh operatorov. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora biologicheskikh nauk, Odessa, 2001.- 386 s.
 29. 29. Izmerova N.I, Tikhonova.L.G.Zhavoronok. Otsenka kachestva neeffektivnosti meditsinskikh osmotrov rabotayushchikh. // Med.truda i prom.ekologii.- 2008.- No 6.- S.23-29.
 30. Kundiev Yu.I., Lubyanova I.P., Timoshina D.P. (2007) “Medical examinations – an effective means of maintaining health of workers”, Okhorona pratsi, 10 (9),38.
 31. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M., Varyvonchyk D.V. (2007), “Carcinogenic danger at work and morbidity of worker in occupational cancer in EU countries and Ukraine”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 3(11), 16-28.