You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

EFFECT OF THE CONTENT OF ACOUSTIC SIGNALS ON BIOLOGICAL ACTIVITY OF NOISE IN CONDITIONS OF INTENSIVE WORK

3(27) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03.027

Mishenko I. A.1, Nazarenko V. I.2, Kolganov A. V.1

EFFECT OF THE CONTENT OF ACOUSTIC SIGNALS ON BIOLOGICAL ACTIVITY OF NOISE IN CONDITIONS OF INTENSIVE WORK

1 Institute for Market and Social Policy, Donetsk
2 Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), UKR

A comparative analysis of the effect of acoustic signals of different nature (speech and abstract) with levels 60—65 dBA on the hearing function and biological age of women-operators was carried out. Telephone operators of SI «UTEL» worked with speech signals and operators of seismic forecast worked with abstract ones, which were formed by acoustic processes in the disrupted mountain file and under technological specificity of coal mining. It is found that biological activity of acoustic signals depends on their content (speech or abstract), and maximum changes of hearing (up to 20—25 dB) are marked in the speech range of frequencies (125—2000 Hz). With the growth of the calendar age and the experience of work, the rate of ageing in operators of these professions increase up to 6—9 years, in comparison with the population standard. The conclusions are made on the necessity of further regulation of informatively significant noises and their part in formation of work intensity.

Keywords: noise, intensive work, speech and abstract acoustic signals, hearing threshold, biological age, phone operators, operators of the seismic forecast

References

 1. Gigiyenicheskoye normirovaniye faktorov proizvodstvennoy sredy i trudovogo protsessa / sost.: N. F. Izmerov, A. A. Kasparov.- M.: Meditsina, 1986.- 240 s.
 2. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M. (2005), "Occupational morbidity in Ukraine", Meditsina truda i prom. ekologia, 9, 17-26.
 3. Professional'nyy risk: spravochnik / Pod red. N. F. Izmerova i E. I. Denisova.- M.: Sotsizdat, 2001.- 267 s.
 4. Kompleksnaya gigiyenicheskaya otsenka usloviy i kharaktera truda (professional'nogo riska) gornorabochikh / V. V. Sukhanov, V. V. Mukhin, D. O. Lastkov, O. N. Putilina // Meditsina truda v ugol'noy promyshlennosti.- Donetsk, 2000.- S. 57-63.
 5. Metodologicheskiye aspekty gigiyenicheskogo issledovaniya sochetannykh i kombinirovannykh vozdeystviy / Pod red. L. A. Buldakova, V. A. Knizhnikova.- M.: MZ SSSR, 1986.- 254 s.
 6. Trakhtenberg I. M. (1997), "The problem of toxic effects of low intensity - a tribute to the creative romanticism of the past or the need dictated by the realities of the present, Toksikologicheskiy vestnik, 1, 6-11.
 7. Fizicheskiye faktory i stress / G. A. Suvorov, L. V. Pal'tsev, L. V. Prokopenko i dr. // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.- 2002.- No 8.- S. 1-4.
 8. Trakhtenberg I. M. (1980), "Problems of norms and criteria for assessing the impact on the body of factors of the working environment", Gigiyena truda i prof. zabolevaniya, 6, 38-42.
 9. Nazarenko V. I. (2011), The combined effect of a magnetic field of industrial frequency, noise, and high air temperature as a problem of occupational health, author. dis., Doct. Biol. Sciences: special.: 02.14.01 "Gigiena ta prof. pathologiya, Institute of Occupational Health of NAMS of Ukraine, Kyiv.
 10. Kolganov A. V. Psikhofiziologicheskiye osobennosti vliyaniya shuma na organizm cheloveka.- Donetsk: Nord-Press, DIRSP, 2007.- 148 s.
 11. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi. Hihiyenichni normatyvy HN 3.3.5.-8-6.6.1-083-2001 / MOZ Ukrainy.- K., 2001.- 47 s.
 12. Ivanitskiy A. M. Informatsionnyye protsessy mozga i psikhicheskaya deyatel'nost' / Ivanitskiy A. M., Strelets V. B., Korsakov I. A.- M.: Nauka, 1984.- 200 s.
 13. DSN 3.3.6.037 - 99: Derzhavni sanitarni normy vyrobnychoho shumu, ultrazvuku ta infrazvuku,- K.: MOZ Ukrainy, 1999.- 29 s.
 14. DSanPiN 3.3.2-007-98: Derzhavni sanitarni pravyla i normy roboty z vizualnymy dyspleynymy terminalamy elektronno-obchyslyuvalnykh mashyn.- K.: MOZ Ukrainy, 1998.
 15. DSN 3.3.6.042-99: Derzhavni sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychykh prymishchen.- K.: MOZ Ukrainy, 1999. -15 s.
 16. GOST 12.4.062-78 SSBT Shum. Metody opredeleniya poter' slukha cheloveka.- M.: Izd-vo standartov, 1978.
 17. Antomonov M. Yu. Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko-biologicheskikh dannykh / Antomonov M. Yu.- K., 2006.- 558 s.
 18. Tsymbal V. P. Teoriya informatsii i kodirovaniya / Tsymbal V. P.- K.: Vishcha shkola, 1973.- 232 s.
 19. Kolhanova I. A. Fizioloho-hihiyenichna otsinka ta profilaktyka nespryyatlyvoho vplyvu umov pratsi na operatoriv seysmoprohnozu: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. biol. nauk: spets. 14.02.01 "Hihiyena ta prof. patolohiya" / Kolhanova I. A., Instytut medytsyny pratsi NAMN Ukrainy.- K., 2010.- 20 s.
 20. Trakhtenberg I.M. (2001), Osnovnyye pokazateli fiziologicheskoy normy cheloveka: rukovodstvo dlya toksikologov [Basic indicators of the physiological norm of a man: a guide for toxicologists], Avicenna, Kiev, Ukraine.
 21. Strelkov YU. K. Inzhenernaya i professional'naya psikhologiya / Strelkov YU. K.- M.: Akademiya; Vysshaya shkola, 2001.- 360 s.
 22. Effect of signaled versus unssignaled stress on rat myocardium / Miller D. G., Grossman Z. D., Richerdson R. L. [et al] // Psychologie medicale.- 1978.- V. 40, No 5.- P. 432-434. https://doi.org/10.1097/00006842-197808000-00007
 23. Ispol'zovaniye metodiki opredeleniya biologicheskogo vozrasta cheloveka v donozologicheskoy diagnostike : metod. rekomendatsii.- K., MOZ Ukrainy, 1990.- 14 s.