You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ESTIMATION OF HARMFUL PRODUCTION FACTORS BY A SUBJECTIVE METHOD (TAKING ENTERPRISES PRODUCING FIREPROOF EARTHWARE AS AN EXAMPLE)

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.041

Lastkov D.O., Mikhailova T.V.

ESTIMATION OF HARMFUL PRODUCTION FACTORS BY A SUBJECTIVE METHOD (TAKING ENTERPRISES PRODUCING FIREPROOF EARTHWARE AS AN EXAMPLE)

Gorky Donetsk State Medical University,Donetsk

Regional Sanitary and Epidemiological Station, Donetsk

Full article (PDF), RUS

The questioning of specialists on labour protection and labour hygienists controlling fireproof earthware plants was made. The estimation of harmful production factors was given. Dust in fireproof earthware production is a leading factor.

Key words: production of fireproof earthware, questioning, harmful production factors

References

  1. Mikhaylova T.V. O sostoyanii professional'noy zabolevayemosti v ogneupornoy promyshlenosti Donetskoy oblasti//Gigiyena truda.- 2002.- No 33,- S. 20-25. .
  2. Mikhaylova T.V., Arykh A.M., Kosolap G.I. Preduprezhdeniye professional'nykh zabolevaniy na ogneupornykh predpriyatiyakh//Novyye ogneupory.- 2003.-No 6.-С. 62-64.
  3. Lastkov D.O., Solov'yev A.I., Dolzhenkov A.F. i dr. Opyt kompleksnoy otsenki, kontrol' i puti ozdorovleniya usloviy truda gornorabochikh//Nauchno- tekhnicheskiy progress i problemy gigiyeny truda: Tez. dokl.-K.: KNIIGIPZ, 1988.-S. 32-33.
  4. Lastkov D.O., Mykhaylova T.V., Partas O.V., Plytnychenko O.V. Problemy gigieny truda v ogneupornom proyzvodstve//Aktualni problemy hihiyeny pratsi, profesiynoyi patolohiyi i medychnoyi ekolohiyi Donbasu: Zb. statey.- Donetsk: Kashtan, 2005.- S. 52-55.
  5. Sukhanov V.V. Kompleksnyy gigiyenicheskiy analiz usloviy truda v glubokikh shakhtakh//Tekhnika bezopasnosti, okhrana truda i gornospasatel'noye delo: Nauch,- tekhn. referat. Sb.- 1982,- No 6,- S. 12-13.
  6. Lastkov D.O., Mikhaylova T.V., Dubrovskaya N.G. Gigiyenicheskaya otsenka pyleradiatsionnogo faktora v ogneupornom proizvodstve//Vestn. gigiyeny i epidemiol.- 2005,-T.9, No 2.- S. 235-239.