You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC ASSESSMENT OF NOISE LOAD ON TELEPHONE OPERATORS IN MODERN DIGITAL COMMUNICATION

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.009

Nazarenko V.I.

HYGIENIC ASSESSMENT OF NOISE LOAD ON TELEPHONE OPERATORS IN MODERN DIGITAL COMMUNICATION

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The study of peculiarities of forming noise load on the organ of hearing of operators of long-distance and international digi¬tal voice communication in affiliations of DP «Utel» of VAT «Ukrtelecom» was carried out. It is found that the basic source of sound (78-93 dBA ) at work places is a sonic set; new methodical approaches with use of «artificial ear» are required for the adequate assessment of this factor which are not regulated by DSN 3.3.6.037-99 and GOST 12.1.050-86. It was found that a noise level from sonic sets was established by operators individually in such a manner that it 10—20 dBA exceeded the sound background (58-74 dBAeq) in industrial premises for the required intelligibility of the acoustical information. Following the criteria of the Hygienic Classification of Work HN 3.3.5-3.3.8;6.6.1-083-2001 the equivalent levels of noise meet 1-2 degrees of the 3rd Class of work conditions. The audiometric examination of the acoustic function of telephone operators demonstrates that the experience of work of more than 10 years results in the initial degree of the hearing loss by the GOST 12.4.062-78 classification. On the basis of the carried studies recommendations on the optimization of the sound load from telephone sets on workers of the given profession have been proposed due to the decrease of the noise background in industrial premises.

Key words: noise load, hearing, permissible noise level, telephone operators, modern digital communication

References

  1. Fizicheskiye faktory: Ekologo-gigiyenicheskaya otsenka i kontrol'. Rukovodstvo/Pod red. N.F.Izmerova.-M.: Meditsina, 1999.-T.2.- 439 s.
  2. Svidovyy V.I., Kirillova V.F. Gigiyenicheskaya otsenka usloviy truda rabotnikov avtomaticheskikh telefonnykh stantsiy//Gigiyena i sanitariya.- 1999.-No 1,-S. 63-65.
  3. Izmerov N.F., Denisov E.I., Molodkina N.N., Rodionov G. K. Metodologiya otsenki professional'nogo riska v meditsine truda//Meditsina truda i prom. ekol. -2001,-No 12.-S. 1 -7.
  4. Revich B.A., Avaliani S.L., Tikhonova P.I. Osno¬vy otsenki vozdeystviya zagryaznennoy okruzhayushchey sredy na zdorov'ye cheloveka.- M.: Tsentr ekol. polit. RF.-2004,- 235 s.
  5. Izmerov N.F. Proshloye, nastoyashcheye i budushcheye profpatologii//Meditsina truda i prom. ekol,- 2001.-No 1.-S. 1-9.
  6. Denisov E.I., Il'kayeva Ye.N., Kur'yerov N.N. Printsipy i kriterii standarta meditsiny truda po profilaktike professional'noy poteri slukha//Meditsina truda i prom. ekol,- 2005.- No 2.- S.16-19.
  7. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi. Hihiyenichni normatyvy HN 3.3.5-8-6.6.1-083-2001.- K.: MOZ Ukrainy, 2001,- 47 s.
  8. Pratsya Ukrainy 2004. Statystychnyy zbirnyk.- K.: Derzhkomstat.- 2005.- 368 s.
  9. Professional'nyi risk. Spravochnik/Pod red. N.F.Izmerova, E.I.Denisova,- M.: Sotsizdat, 2001,- 267 s.
  10. Metodychni rekomendatsiyi: Profesiyna pryhlukhuvatist shumovoyi etiolohiyi (diahnostyka, klasyfikatsiya, ekspertyza pratsezdatnosti, profilaktyka).- K.: MOZ Ukrayiny. 2001.- 3O s.