You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC ESTIMATION OF THE EFFECT OF THE SYSTEM OF TRAINING ON THE FUNCTIONAL STATE OF MEDICAL STUDENTS

3(23) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.03.062

Korobchanskiy V. А., Reznichenko A. G.

HYGIENIC ESTIMATION OF THE EFFECT OF THE SYSTEM OF TRAINING ON THE FUNCTIONAL STATE OF MEDICAL STUDENTS

National Medical University, Kharkov

Full article (PDF), UKR

European credit transfer (ECTS) and traditional (semester-test) educational systems have both similarities and basic differ-ences in conditions and character of training, which directly influences vital activity of medical students. The peculiarities of the educational system influence the general and psychological state of students. The prevalence of pre-nosologic mental states is an important criterion of health of medical students. The optimization of the process of psycho-physiological adapta¬tion of students at ECTS system requires introduction of the system of hygienic actions for increasing psychological stability and correction of pre-nosological states.

Keywords: medical students, European credit transfer system (ECTS) psycho-hygiene, working capacity, pre-nosology, functional condition, vital activity

References

  1. Pydaev A. V. Bolonskyy protsess v Evrope / A. V. Pydaev, V. H Perederyy.- Odesa: Odes. hos. med. un-t, 2004.- 192 s.
  2. Polyachenko YU. V. Medytsynskoe obrazovanye v myre y v Ukrayne / YU. V. Polyachenko.- KH.: YPP «Kontrast», 2005 - 464 s.
  3. Korobchansʹkyy V. O. Hihiyenichna psykhodiahnostyka donozolohichnykh staniv u pidlitkovomu ta yunatsʹkomu vitsi: Posibnyk dlya doktorantiv, aspirantiv ta likariv / V. O. Korobchansʹkyy.- Kharkiv: Kontrast, 2005.- 192 s.
  4. Psykhodiahnostychnyy opytuvalʹnyk, yak metod otsinky donozolohichnykh psykhichnykh staniv u pidlitkiv. Informatsiynyy lyst / [Korobchansʹkyy V. O., Prosku- rina T YU. ta in.].- 2005.- No 209.
  5. Opytuvalʹnyk «Sposib zhyttya» yak metod otsinky faktoriv ryzyku u zhyttyediyalʹnosti pidlitkiv. Informatsiynyy lyst [Korobchansʹkyy V. O., Vasylʹchenko I. O. ta in.].- 2005.- No 210.
  6. Kurylo V. S. Bolonsʹkyy protses yak instrument stvorennya zony yevropeysʹkoyi vyshchoyi osvity / Kurylo V. S. // Osvita Donbasu,- 2005.- No 3.- S. 12-14.
  7. Nechayev V. Bolonsʹkyy protses: mify, ilyuziyi, realiyi / Valeriy Nechayev, Svitlana Sharonova // Vyshcha shk.- 2005.- No 1.- S. 56-65.
  8. Pivnyak H Standarty vyshchoyi osvity u konteksti Bolonsʹkoyi deklaratsiyi / Hennadiy Pivnyak // Vyshcha shk.- 2004.- No 5 - 6.- S. 70-73.