You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC GROUNDING OF REGULATIONS FOR SAFE APPLICATION OF PYRIMETHANIL FUNGICIDES IN UKRAINE

DOI xxxxxxxx

Vavrinevich E.P., Omelchuk S.T., Bardov V.G., Girenko T.V.

HYGIENIC GROUNDING OF REGULATIONS FOR SAFE APPLICATION OF PYRIMETHANIL FUNGICIDES IN UKRAINE

Institute of Hygiene and Ecology National O.O. Bogomolets Medical University, Kyiv

Full article (PDF), UKR

Work conditions and residues of pyrimethanil and trifloxystrobin in the air and soil have been studied, when applied pesti­cides Flint Star 520 SC and Scala 400 SC for apple orchards and vineyard protection. The obtained results allowed to ground hygienic standards on pyrimethanil for the working zone and atmospheric air and the soil, and to work out regulations for safe application of these pesticides in agricultural practice.

Key words: fungicides, hygienic regulations, work conditions, environment, application, risk

References

 1. Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukrayini: Kataloh/ [S.Ye. Pruntsev, D.V. Ivanov, N.V. Lyubach ta in.].- K. : Yunivest Media, 2008.-448 s.
 2. Newmann G.I. Pyrimethanil: A new fungicide. Brigton Crop Protection Conference / G.I. Newmann, E.H. Whinter, J.E. Rttis- Pests and Diseases.- 1992 - P. 395-405.
 3. Hagerty Strategies to avoid resistance develop­ment to anilopyrimidine fungicides in New Zealand / Beresford R., Pak H., ManktelowD., Follas G. // Procee­dings of the 52nd New Zealand Plant Protection Confe­rence.- 1999.-P. 176-178.
 4. Shevchuk I.V. Proty khvorob yabluni ta hrushi / I.V. Shevchuk, V.P. Loshytsʹkyy // Zakhyst roslyn.- 2002.-No 1.-S. 13-14.
 5. Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke novykh pestitsidov.- No 4263-87: Utv. 13.03.87 / M3 SSSR.- K., 1988.- 212 s.
 6. Metodicheskiye ukazaniya po izucheniyu i gigiyenicheskoy otsenke usloviy truda pri primenenii pestitsidov / Sost. V.N.Rakitskiy, A.V.Il'nitskaya i dr- [Utv. M3 Rossii. No 01-19/140-17].-M., 1995.- 10 s.
 7. Metodychni vkazivky z vykonannya vymiryuvanʹ tryfloksystrobinu u povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri hazokhromatohrafichnym metodom No 305-2001 // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikrokilʹkostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navkolyshnʹomu seredovyshchi.- Kyiv, 2004.- Sb. No 37.- S. 194-198.
 8. Metodychni vkazivky z vyznachennya tryfloksystrobinu v vodi, grunti, yablukakh, hrushakh, yabluchnomu soku metodom hazoridynnoyi khromatohrafiyi No 252-2001 // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikro kilʹkostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navkolysh-nʹomu seredovyshchi - Kyiv, 2004 - Sb. No 37, - S. 36-41.
 9. Metodychni vkazivky z vyznachennya pirymetanilu v povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri metodom hazoridynnoyi khromatohrafiyi. No 910-2009 / Pohodzheno MOZ 20.01.2009. Postanova No 3; Zatverdzheno Min. okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha 11.02.2009. Nakaz No 63.- 23 s.
 10. Metodychni vkazivky z vyznachennya pirymetanilu v grunti metodom hazoridynnoyi khromatohrafiyi. No 913-2009 / Pohodzheno MOZ 20.01.2009. Postanova No 3; Zatverdzheno Min. okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha 11.02.2009. Nakaz No 63 - 24 s.
 11. Metodicheskiye rekomendatsii po obosnovaniyu oriyentirovochnykh bezopasnykh urovney vozdeystviya (OBUV) pestitsidov v vozdukhe rabochey zony pri ikh primenenii v sel'skom khozyaystve: No 2302-81.- [Utv. 17.03.1981].- K.: M-vo zdravookhraneniya SSSR, 1984.- 16 s.
 12. Metodicheskiye ukazaniya po primeneniyu raschetnogo metoda obosnovaniya oriyentirovochnykh bezopasnykh urovney vozdeystviya (OBUV) vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony: No 1599-77.- [Utv. 02.02.77].- K.: M-vo zdravookhraneniya SSSR, 1977 - 15 s.
 13. Metodychni vkazivky z “Obgruntuvannya oriyentovnykh bezpechnykh rivniv vplyvu (OBRV) khimichnykh rechovyn v atmosfernomu povitri naselenykh mistsʹ”: No 2.2.6-111-2004.- [Zatv. 07.10.04].- K.: M-vo okhorony zdorovʺya Ukrainy, 2004.- 33 s.
 14. 14. Yu.I. Kundiyev, V. V. Kirsenko, V.M. Karpenko ta in.(2002), “Alhorytm vyznachennya ekspozytsiynoyi dozy pry krizʹshkirnomu nadkhodzhenni pestytsydiv pid chas yikh zastosuvannya”,Hyhyena truda- Kyiv, Issue 33, 240-248.
 15. Pyrimethanil; Notice of Filing a Pesticide Petition to Establish a Tolerance for a Certain Pesticide Chemical in or on Food // U.S. Environmental Protection Agency: Federal Register Environmental Documents.- 2003.-V. 68, No 31.-P. 7548-7554.
 16. Trifloxystrobin. Toxicological Profile (http://www.fluoridealert.org/pesticides/Trifloxystrobin.FRNovl4.01.htm).
 17. Hihiyenichna klasyfikatsiya pestytsydiv za ctupenem nebezpechnosti: DSanPiN 8.8.1.002-98 - [Zatv. 28.08.98].- K.: M-vo okhorony zdorovʺya Ukrainy, 1998 - 20 s.
 18. Metodicheskiye rekomendatsii po obosnovaniyu oriyentirovochnykh bezopasnykh urovney vozdeystviya (OBUV) pestitsidov v vozdukhe rabochey zony pri ikh primenenii v sel'skom khozyaystve: No 2302-81.- [Utv. 17.03.1981].- K. : M-vo zdravookhraneniya SSSR, 1984.- 16 s.
 19. Metodicheskiye ukazaniya po primeneniyu raschet¬nogo metoda obosnovaniya oriyentirovochnykh bezopasnykh urovney vozdeystviya (OBUV) vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony : No 1599-77.- [Ug̀v. 02.02.77].- K.: M-vo zdravookhraneniya SSSR, 1977.- 15 s.
 20. Metodychni vkazivky z “Obgruntuvannya oriyentovnykh bezpechnykh rivniv vplyvu (OBRV) khimichnykh rechovyn v atmosfernomu povitri naselenykh mistsʹ”: No 2.2.6-111-2004.- [Zatv. 07.10.04].- K.: M-vo okhorony zdorovʺya Ukrainy, 2004.- 33 s.
 21. Uniform Principles for Safeguarding the Health of Applicators of plant Protection Products (Uniform Principles for Operator Protection) / Lundehn J.- R., Westphal D., Kieczka H. [et al.].- Berlin, 1992.- 50 p.