You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENICAL ESTIMATION OF LABOUR CONDITIONS AND ONCOLOGIC MORBIDITY OF OPEN JOINT-STOCK COMPANY «DNIPROKOKS» WORKERS

3(23) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.03.012

Dzigal N.D.1, Kondakova L.G.1, Aseeva E.V.1, Gurgiy M.V.2, Dogadaeva I.I.2

HYGIENICAL ESTIMATION OF LABOUR CONDITIONS AND ONCOLOGIC MORBIDITY OF OPEN JOINT-STOCK COMPANY «DNIPROKOKS» WORKERS

1Canitary and Epidemiology Station of Dnipropetrovsk-city, Medikal and Sanitary
2Department of open joint-stock company «Petrovskiy Dnipropetrovsk metallurgical plant»

Full article (PDF), RUS

In the article are given Results of complex estimation of conditions and character of labour of open joint-stock company «Dniprokoks» workers. According with the indices of conditions and character of labour professional groups of workers were taken to 3 classes of 1, 2, 3, 4 degrees of harmfulness after Hygienic Labour Qassification. The analysis of morbidity with the temporal loss of work capacity and Results of medical examinations were showed, that oncologic pathology is occurred among workers which have contact with cancerogens.
The medical examinations are not enough purposeful in relation to occupational cancer cases. Laboratory control after onditions of labour is unsufficient. The hygienic and oncological passport system of dangerous productions is introducing in the city.

Keywords: oncologic dangerous production of coke, condition of labour, carcinogen, oncologic morbidity, medical examinations, laboratory control, sanitary and hygienical passport system

References

 1. HN3.3.5-3.3.8;6.6.1-093-2001 «Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu».
 2. Dobrovolʹsʹkyy L. O. Profesiynyy rak: istoriya, epidemiolohiya, kantseroheni reyestry / Dobrovolʹsʹkyy L. O., Byelashova I. H., Radvansʹka K. L. // Medytsyna pratsi.- 2007.- No 1.- S. 53-57.
 3. Dohle N. V. Zabolevaemostʹ s vremennoy utratoy trudosposobnosty / N. V. Dohle, A. YA. Yurkevych.- M., 1984.
 4. Karty dannykh opasnoho faktora:
  1. Atsenaften (dyhydroatsenaftalyn) No 8761 ot 01 aprelya 2008 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000340.
  2. Benz(a)pyren (Benz(a)pyrene) No 11111 ot 05 avhusta 2009 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000468.
  3. Benzol (Benzene) No 8760 ot 01 aprelya 2008 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000146.
  4. Vodorod sulʹfyd (serovodorod, Hydrogen Sulfidet) No 9959 ot 10 oktyabrya 2008 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V001370.
  5. Kyslota sernaya (kuporosnoe maslo, Sulfuri acidi) No 6724 ot 26 marta 2007 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000017.
  6. Myshʹyak tryoksyd (Arsen oksyd, myshʹyakovystyy anhydryd) No 8646 ot 24 marta 2008 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000602.
  7. Naftalyn (Naphtalene) No 8764. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000291.
  8. Toluol (metyl-benzol) No 8198 ot 09 yanvarya 2008 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000148.
  9. Uhlerod (Carbon) No 12066 ot 01 aprelya 2010 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000292.
  10. Fenantren (Phenanthrene) No11054 ot 23 yyunya 2009 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000098.
  11. Fenol (karbolovaya kyslota, Phenol) No 8767 ot 01 aprelya 2008 h. Nomer hosudarstvennoy rehystratsyy V000340.
 5. Kosoy H KH., Khesyna A. YA. // Hyhyena y sanytaryya.- 1990. -No 9.- S. 14-17.
 6. Kundyev YU. Y. Problema kantserohennoy opasnosty y professyonalʹnoy onkolohycheskoy patolohyy («professyonalʹnoho raka») / Kundyev YU. Y., Nahornaya A.M., Varyvonchyk D. V. // Professyonalʹnoe zdorovʹe v Ukrayne. Épydemyolohycheskyy analyz.- K.: Avytsenna,2007.- S. 209-258.
 7. Kundiyev YU. I. Profesiynyy rak: epidemiolohiya ta profilaktyka / YU. I. Kundiyev, A. M. Nahorna, D. V. Varyvonchyk.- K.,2006.- S. 20-143, 274-312.
 8. Kompleksnyy analyz mutahennoy y kantserohennoy opasnosty uslovyy truda na Kemerovskom AO «Koks» / Mynyna V. Y., Laryn S. A., Mun S. A. [y dr.] // Medytsyna truda.- 2006.- No11.- S. 19-25.
 9. Nahorna A. M. Occupational dust pathology and risk of development of malignant tumors of respiratory organs/ Nahorna A. M., Varyvonchyk D. V. // Ukr. zhurn. z problem medytsyny pratsi.- 2006.- No 2.- S. 8, 16. https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.008
 10. Orhanyzatsyya y provedenye sanytarno-hyhyenycheskoy pasportyzatsyy kantserohenoopasnykh proyzvodstv // Metodycheskye rekomendatsyy.- M.- 1998.
 11. Perelik profesiynykh zakhvoryuvanʹ // Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny, 2000 r., No 1662.
 12. Poryadok provedennya medychnykh ohlyadiv pratsivnykiv pevnykh katehoriy // Nakaz MOZ Ukrayiny, 2007 r., No 246.
 13. Rudnev A. S. Hyhyenycheskaya kharakterystyka uslovyy truda rabochykh uhlepodhotovytelʹnoho y koksovoho tsekhov sovremennoho koksokhymzavoda / Rudnev A. S., Vankhanen V. D., Kovalenko A. A. // Hyhyena truda y professyonalʹnye zabolevanyya.- 1988.- No 5.- S. 36-38.
 14. Sanitarni normy vyrobnychoho shumu, ulʹtrazvuku ta infrazvuku // DSN 3.3.6.037-99.
 15. Sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychykh prymishchenʹ // DSN 3.3.6.042-99.
 16. Sbornyk metodyk po opredelenyyu kontsentratsyy zahryaznyayushchykh veshchestv v promyshlennykh vybrosakh.- L.: Hydrometeoyzdat, 1987.
 17. Systema standartov bezopasnosty truda. Obshchye sanytarno-hyhyenycheskye trebovanyya k vozdukhu rabochey zony // HOST 12.1.005-88.