You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF THE HUMAN BODY REACTIONS ON UV-RADIATION

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.003

Gvozdenco I.А., Cherednichenco I.M., Nazarenco V.I., Posilskiy O.O.

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF THE HUMAN BODY REACTIONS ON UV-RADIATION

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

An experiment on the effect of irradiation on the human hip skin area for determination of the biodose was conducted with the aim to determine individual characteristics of the human body. The irradiation of 44—56 W/m2 intensity in UV-A diapa¬son and of 3, 2—3, 6 W/m2 in UV-B diapason was simulated. It was established that body reaction on the UV-radiation depended on the thickness of the horny layer, on the number of Langerhans cells in the granular stratum as well as on the characteristics of the water-emulsified film covering the skin.

Key words: UV-radiation, biodose, skin

References

 1. Mikhaylov I.N. Struktura i funktsiya epidermisa // M.: Meditsina, 1979,- 240 s.
 2. Spearman R.J.C. The biochemlstry of skin disease // Mol. Aspects Med.- 1982,- No 2.- P. 63-126. https://doi.org/10.1016/0098-2997(82)90013-9
 3. Kalantayevskaya K.A. Morfologiya i fiziologiya kozhi cheloveka // K.:Zdorov’ya, 1972.-267 s.
 4. Kormeyn R.KH., Asgar S.S. Immunologiya i bolezni kozhi // Per. s angl.- M.: Meditsina, 1983.- 255 s.
 5. Gloor М., Köhler Н. Uber den Einfluss der Materialgewinnung auf die Zusammensetzung der Hautoberflachelipide. Vergleichende analytlshe Untersuchungen der Mattgolasmethode mit der Papierabsorptionsmethode // J. Soc. Cosmet. Chem.- 1977,-Bd. 28.-P. 211-217.
 6. Ludahl E., Glansholm A., Levin M. Ocular exposure to infrared radiation In the Swidish Iron and steel Industry // Health Phys.- 1984,- V. 46, No 3,- P. 529- 536. https://doi.org/10.1097/00004032-198403000-00003
 7. Duberbret et. al. Phototoxic properties of perfumes containing bergamot oil on human skin: photoprotec- tlve effect of UVA and UVB sunscreens // J. Photochem. and Photobiol. В,- 1990 -V. 7, No 2.- P. 251- 259. https://doi.org/10.1016/1011-1344(90)85160-X
 8. Gornevskaya B.B., Yankelevich Ye.I. Rukovodstvo dlya shkol'nykh vrachey // M.:Meditsina, 1966,- 32 s.
 9. Klyachkin L.M., Vinogradova M.N. Fizioterapiya//M.:Meditsina, 1988.-S. 136- 154.
 10. Sokolov M.V. Prikladnaya biofotometriya // M.:Nauka, 1982.- 130 s.
 11. Luchistaya energiya i yeye gigiyenicheskoye znacheniye // L-d: Meditsina, 1969,- 182 s.