You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INDUSTRIAL TOXICOLOGY IN UKRAINE: PAST FEATURES AND MODERN REALITIES

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.054

Trakhtenberg I.M., Korshun M.N.

INDUSTRIAL TOXICOLOGY IN UKRAINE: PAST FEATURES AND MODERN REALITIES

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), RUS

Article highlights characteristic features of research in the field of industrial toxicology, which can approve the presence of original school of Ukrainian toxicologists, specifies the most prominent representatives, underlines succession in research, broads geography and links toxicology with adjoining disciplines, such as hygiene and clinical pathology of chemical etiol¬ogy, the necessity for deep fundamental research of medical and biological character as a condition for successive develop¬ment of toxicology, the role of industrial toxicology in the making of particular directions of occupational toxicology, i.e. municipal, water, air, food and it’s impact in formation of general toxicology. Industrial toxicology can successfully solve the tasks of health protection only in union with chemists (specialists in synthesis, technologists, and managers), specialists in occupational health, professional pathology, ecology, labor protection and safety measures.

Key words: toxicology, exposure, pathogenesis, adaptation, hygienic regulation, low intensity factors

References

 1. Balashov V.E.. Bartenev V.D., Savitsky I.V., Trakhtenberg I.M. (1968),Toksikologichekaya otsenka letuchikh veschestv, vydelayyuschikhsya iz sinteticheskikh materialov[Toxicological assessment of volatile substances released from synthetic materials]( Ed. I.M. Trakhtenberg),Zdorovya, Kyiv, Ukraine.
 2. Brakhnova I.T. (1971), Toksichost poroshkov metallov i ikh soyedinediy [Toxicity of metal powders and their compounds], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
 3. Vasilenko N.M. “Toxicology of aromatic amines and nitro compounds of the benzene series - products o aniline dye industry”, Abstract of dissertation, Dr. med. sciences. - Kyiv. 1990.- 45 p.
 4. Gzhegotsky M.R. “Physiological and hygienic foundations of chemical safety of people in ordinary and extreme conditions”, Abstract of dissertatioj, Dr. med sciences, - Kyiv, 1998, - 33 p.
 5. Occupational health in agricultural production (manual), (1981), ( Ed. L.I. Medved, Yu.I. Kundiev), Meditsina, Moscow, Russia.
 6. Gorban L.N. (1992),”To the methodology of regulation of the content of welding aerosols in the air of the working area”, Collection of papers “Gigiyena truda”, Issue 27, 113-119.
 7. Gorban L.N. (1994), Svarochnyye aerozoli: toksichnost' i opasnost' polimetallicheskikh kompozitsiy, gigiyenicheskiye meropriyatiya i kontrol'//Tyazhelyye metally vo vneshney srede [Welding aerosols: toxicity and danger of polymetallic compositions, hygienic measures and control (Heavy metals in the external environment)], Navuka i tekhnіka, Minsk, 163-197.
 8. Gorban L.N. Chernichenko I.A. Kucheruk TK et al. (2004), “On possible ways of further improving the methodology for assessing the carcinogenic risk for workers,” Mater. 14th Congress of hygienists of Ukraine "Hygіenіc science and practice at the turn of the century, Dnipropetrovsk, Ukraine, 2, 113-114.
 9. Demetska O. V. (2004), “Estimation of carcinogenic risk in workers of some productions using markers”, Abstract, dissertation, Cand. biol. Sciences, Kyiv, Ukraine.
 10. Ivanitskaya N.F. The combined effect of metals and radiation. Heavy metals in the external environment, - Minsk: Navuka i tekhnika. 1994.-S. 163-197.
 11. Kagan, Yu.S. (1968), “On an integrated quantitative approach to the study of the harmfulness of pesticides”, Gigiena primeneniya, toksikologiya pestitsidov i klinika otravlenia, Issue 6, 81-93.
 12. Kanep V.V.. SlutskerD.S.. Shafran L.M. Adaptatsiya cheloveka v ekstremal'nykh usloviyakh sredy.- Riga: Zvaygzne. 1980.- 184 s.
 13. Kirsenko V.V. (2004), “Permissible level of pesticide exposure on workers as an integral criterion in the hygienic assessment of working conditions with the use of pesticides in agriculture”, Mater. 14th Congress of hygienists of Ukraine "Gіgіenіchna nauka i praktika na rubezhi stolit, Dnipropetrovsk, 2, 98-101.
 14. Kundiev Yu.I. Kirsenko V.V., Yastrub T.O., Karpenko V.M. Kovalenko V.F. (2002), “The use of the allowable daily allowance as a criterion for assessing the risk of adverse effects of pesticides on workers in their application, “Zhurnal AMN Ukrainy, 8 (4), 763-769.
 15. Kundiev Yu.I., Kirsenko V.V., Yastrub T.O. e.a. (2002), “The algorithm for determining the exposure dose in skin absorption during pesticide application”, Collection of papers “Gigiena truda”, Issue 33, 240-248.
 16. Kundiev Yu.I .. Navakatakyan A.O., Kalnish V.V. (1993), “Modern problems of the combined action of production and social-everyday factors on the body. Review of literature”, Lіkarska sprava, 5-6, 35-41.
 17. Kundiev Yu.I. Rozhkovskaya G.P. (1985), “Problems of hygienic standardization of the permissible level of skin contamination by chemical substances”, Gigiena i sanitaria, 2, 6-9.
 18. Kundiev Yu.I., Trakhtenberg I.M. (1985) “The creative contribution of academician L.I. Medved to the development of the theory and practice of occupational health”, Gigiena truda i prof. zabolevania, 12, 29-31.
 19. Kundiev Yu.I., Tychinin V.A., Navakatikyan A.O. (1983), “To the theoretical analysis of prepathology state”, Vestn. AMN USSR, 7, 26-31.
 20. Kundiev YU.I.. Cherniuk V.I.. Vitte P.N. (1999), “Study of occupational risk in Ukraine”, Meditsina truda i prom. ekologia, 4, 6-9.
 21. Kucheruk T.K., Gorban L.N. (1991), “Medical and biological aspects of the complex effect of polymetallic aerosols and thermal loading on the body”, Mater. scientific-practical. conf. "The problems of ecology and their solutions", Publishing house of AN Ukrainy, Кyiv, 128-129.
 22. Medved L.I. Toksykolohiya deyakykh orhanichnykh spoluk rtuti,- K.: Derzhmedvydav. 1946.- 118 s.
 23. Medved L. I., Spynu E.I. (1970), “Principles and methods of hygienic regulation of pesticides”, Mater. Semin scientists soc. countries "Principles and methods of setting the maximum allowable concentrations of harmful substances in the air of industrial Obhruntuvannya hihiyenichnykh normatyviv shkidlyvykh khimichnykh rechovyn u riznykh seredovyshcha na os¬novi systemnoho pidkhodu (MV 1.1.5-088-02).premises." - Moscow, 95-98.
 24. Nagornyy P.A. Kombinirovannoye deystviye khimicheskikh veshchestv i metody yego gigiyenicheskogo izucheniya.- M.: Meditsina. 1984.-184 s.
 25. Obhruntuvannya hihiyenichnykh normatyviv shkidlyvykh khimichnykh rechovyn u riznykh seredovyshcha na os¬novi systemnoho pidkhodu (MV 1.1.5-088-02).premises." - Moscow, 95-98.
 26. Osnovnyye pokazateli fiziologicheskoy normy u cheloveka. Rukovodstvo dlya toksikologov [The main indicators of the physiological norm in humans. A Guide for toxicologists] (ed. I.M. Trakhtenberg), Avicenna, Kyiv, Ukraine.
 27. Pischikov, V.A., Lubyanova, I.P. (1999), “Occupational morbidity in Ukraine (the dynamics over the last 10 years, reasons for formation) and the ways to preserve the occupational health of the population”, Collection of papers “Gigiena truda”, Kyiv, Issue 30, 13-23.
 28. Savitskiy I.V. Kombinirovannoye deystviye na organizm khimicheskikh veshchestv gruppy tyazhelykh metallov i vysokoy temperatury vozdushnoy sredy: Avtoref. diss.... d-ra med. nauk,- K.. 1971.- 45 s.
 29. Spynu E.I. (1968), “On the unified principles of complex rationing of pesticides in various environmental objects”, Gigiyena primeneniya, toksikologiya pestitsidov i klinika otravleniya, (ed.. L.I. Medved), Issue 6,VNIIGINTOKS, Kyiv, 103-109.
 30. Spynu Ye.I.. Vrochinskiy K.K., Antonovich Ye.A. Printsipy gigiyenicheskogo normirovaniya pestitsidov vo vneshney srede//Obshchiye voprosy promyshlennoy toksikologii.- M.. 1967.- S. 93-98.
 31. Strukturnyye osnovy adaptatsii i kompensatsii narushennykh funktsiy: Rukovodstvo/Pod red. D.S.Sarkisova,- M.: Meditsina. 1987.- 448 s.
 32. Talakin YU.N. Proyavleniya khronicheskogo stressa pri vozdeystvii metallov kak faktorov maloy intensivnosti//Tyazhelyye metally vo vneshney srede.-Minsk: Navuka í tzkhníka. 1994.-S. 154-162.
 33. Tychinin V.A. (1995) “On the importance of body adaption to harmful chemicals in the methodology of their hygienic rating”, Abstracts of the 13th Congress of Hygienists of Ukraine, Part 1, Kyiv, 184.
 34. Trakhtenberg I. M., Kolesnikov V., Lukovenko V.P. (1994), Tyazhelye metally vo vneshnei srede [Heavy metals in the external environment], Navuka i tekhnika, Minsk, Belarus.
 35. Trakhtenberg I.M. Korshun M.N. “To the substantiation of the average shift maximum allowable concentrations of high-cumulative harmful substances in the air of the working zone”, Gigiena truda i prof. zabolevania, 1. 14-19.
 36. Trakhtenberg I.M. Korshun MN Tereshchenko L.G. (1988), “The experience of group regulation of inorganic derivatives of heavy metals on the example of mercury-containing compounds (to the problem of quick justification of hygienic standards)”, Matter. All-Union conf. "Accelerated methods of sanitary-hygienic valuation of harmful substances in the air of the working zone" / Ed. I.V.Sanotsky ,Yerevan, 67-69.
 37. Trakhtenberg I.M. Korshun M.N. Tereschenko L.G. (19879), “Experience in improving sanitary legislation in the field of prevention of professional mercurialism”, Gigiena truda i prof. zabolevania, 8, 40-42.
 38. Trakhtenberg I.M., Sova R.E., Sheftel V.A., Onikienko, F.A. (1991), Problema normy v toksikologii (metodologicheskiye podkhody, osnovnye parametry i konstanty) [The problem of the norm in toxicology (modern concepts and methodological approaches, basic parameters and constants)] (ed. I.M.Trachtenberg), Meditsina, Moscow.
 39. Trakhtenberg I.M.. Timofiyevskaya L.A.. Kvyatkovskaya I.Ya. (1987), Metody izucheniya khronicheskogo deystviya khimicheskikh i biologicheskikh zagryazniteley [Methods for studying chronic effects of chemical and biological pollutants], Zinatne, Riga.
 40. Trakhtenberg I.M. Tychinin V.A. (1977), “To general biological concepts of adaptation, compensation and addiction in modern preventive toxicology”, Gigiena i sanitaria, No 1, 69-73.
 41. Tychinin V.A. (1986), “Some questions on the methodology of grounding permissible concentrations of harmful substances in the air of the working zone”, Gigiena truda i prof. zabolev., No 10, 5-10.
 42. Funktsional'nyye rezervy i adaptatsiya. Materialy Vsesoyuznoy konferentsii (Pod red. N.A.Agadzhanyana), Kiev, 1989. 442 p.
 43. Hochachka P ., Somero J. Strategy of biochemical adaptation / Trans. from English -M .: Mir, 1977.- 400 p.
 44. Shtabsky BM, Gzhegotsky BR. (1999), Ksenobiotyky. Homeostaz i khimichna bezpeka lyuduny [Xenobiotics. Homeostasis and chemical human safety], Nautilus, Lviv.
 45. Yastrub T.O. (2001), “Skin resorptive effect in the hygienic assessment of working conditions when using pesticides”, Author's abstract, dis ., cand. med. sciences, Kiev.