You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MAIN MEDICAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE POPULATION HEALTH IN ABLE-TO WORK AGE IN UKRAINE

Ukrainian journal of occupational health 3-4 2005

Main medical and demographic characteristics of the population health in able-to-work age in Ukraine

Nahorna A.M.

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), UKR

The indices of mortality, morbidity, prevalence of diseases among people of able-to-work age within 1990-2003 have been analyzed. The rates of health indices among people of able-to-work age residing in rural and urban regions have been deter¬mined.The follow-up analysis of the state of health of this cohort of the population by selected classes has been conducted. The low morbidity and mortality rates have been established for men of able-to-work age.

Key words: morbidity, prevalence, mortality, able-to-work age, occupational morbidity, traumatism

References

 1. Zavhorodniy V.V. (2004), Analiz suchasnoyi demohrafichnoyi sytuatsiyi v Ukrayini//Mater, konf. «Demohrafichna ta medychna statystyka Ukrayiny u XXI stolitti. Medychni informatsiyni systemy u statystytsi», MOZ, Kyiv, 17-20.
 2. Zdorov'ya naselennya ta diyalnist haluzi okhorony zdorov'ya Ukrayiny u 1999-2002 rokakh (statystychno-analitychnyy dovidnyk)[Health of the population and activity of the health care sector of Ukraine in 1999-2002 (statistical and analytical directory), MH, 2003,1-10.
 3. Kundiev Yu ., Nahorna A. (2003), "Occupational morbidity in Ukraine (as a socio-economic aspect)", Visn. NAN Ukrainy, 3, 20-28.
 4. Movchanyuk V.O., Melament L.YU., Zhukov R.M. ta in. (1998), Vplyv umov ta sposobu zhyttya//Stan zdorov'ya naselennya ta rezultaty diyalnosti zakladiv okhorony zdorov'ya Ukrayiny.- K, 279-291.
 5. Moskalenko V.F., Chepelska L.A. Medyko-demohrafichnyy stan v Ukrayini na rubezhi stolit (1991-2000) //Stan zdorov'ya naselennya Ukrayiny ta rezultaty diyalnosti zakladiv okhorony zdorov'ya.- K.: MOZ. 2001.-S. 8-29.
 6. Nahorna A.M. (2004), "General and occupational morbidity of the working population", Hygienic science and practice at the turn of the century // Mater. XIV Congress of Hygienists of Ukraine, Dnipropetrovsk, Vol. 11, 29-32.
 7. Nahorna A.M., Bespalko V.V. (2003), Reproduktyvne zdorov'ya ta stateve vykhovannya molodi [Reproductive health and sexual education of young people], Publishing of the European University, Kyiv, 463 p.
 8. Nahorna A.M., Karakash'yan A.N. (2004), Reproduktyvne zdorov'ya zhinok yak problema medytsyny pratsi [Reproductive health of women as a problem of occupational health],Reproduktyvne zdorov'ya: medyko-sotsialni problem,(ed. Lobas V.M., Slabkyi G.O.), Lubid, Donetsk, 45-78.
 9. Pokaznyky zdorov'ya naselennya ta vykorystannya resursiv okhorony zdorov'ya v Ukrayini za 2002-2003 roky [Indicators of public health and use of health care resources in Ukraine for 2002-2003], 2004, Ministry of Health, Kyiv 6-17.
 10. Profesiyna zakhvoryuvanist v Ukrayini u 2003 rotsi [Occupational morbidity in Ukraine in 2003], MOZ, Kyiv, 6 p.
 11. Sotsialni indykatory rivnya zhyttya naselennya [Social indicators of living standards], 2004, Derzhkomstat Ukrainy, 55-67.
 12. Stan zdorov'ya naselennya (za danymy vybirkovoho opytuvannya domohospodarstv u zhovtni 2003 roku) [State of health of the population (according to a sample household survey in October 2003)], Statystychnyy zbirnyk,Derzhkomstat Ukrayiny, Kyiv, 13-32.