You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MODERN HYGIENIC REQUIREMENTS AT LEAD USE IN ACCUMULATORS MANUFACTURE AND RECUPERATION

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.064

Trachtenberg I.M.1, Lugovskiy S.P.2, Korolenko T.К.1

MODERN HYGIENIC REQUIREMENTS AT LEAD USE IN ACCUMULATORS MANUFACTURE AND RECUPERATION

1Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

2Ukrainian Scientific Research Institute of Industrial Medicine, Kryvyj Rih

Full article (PDF), UKR

On the basis of social and economic data about a modern condition in Ukraine manufactures oflead accumulators and melt of secondary lead and as data of the analysis of the hygienic researches spent at various times, the basic conceptual positions of modem hygienic requirements are formulated at lead use in storage manufacture and it recuperation.

Keywords: manufacture of lead accumulators, рекуперация lead, a working condition, hygienic requirements

References

 1. Klinika, diagnostika, lecheniye, voprosy ek¬spertizy trudosposobnosti i profilaktiki svin¬tsovoy intoksikatsii /A.M. Monayenkova, O.G. Arkhi¬pova, I.S. Sorkina - Metod, rekomendatsii.- M., 1986,-25 s.
 2. Predel'no dopustimyye kontsentratsii (PDK) vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony (utv. M3 SSSR 26.05.88. №4617-88). M., 1988.-91 s.
 3. Hygienic criteria for the state of the environment: Lead-Geneva: WHO, 1980.-Iss. 3-192 p.
 4. Review of the global market for lead (http://www.infogeo.ru/metalls/press/?act=show&rev=1413, access 12.03.08)
 5. Document ЕСЕ/МР.PP/АС. 1/2005/9 (http: // daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN /G05/304/41/PDF/G053044l.pdf POpenElement, доступ 08.04.2008).
 6. Sixtieth World Health Assembly. Workers' health: global action plan. (2007), Ukrainian Journal of Occupational Health, 3, 3 - 8.
 7. Sanitarnyye pravila dlya proizvodstv po vyp¬lavke i prokatke svinets-soderzhashchikh staley. Utverzhdeny Minzdravom SSSR, 04.04.1980 g., 2162-80.
 8. SanPiN: 20.03.1972, No 952-72. Sanitarnyye pravila organizatsii protsessov payki melkikh izdeliy splavami, soderzhashchimi svinets.
 9. Trakhtenberg I.M., Kolesnikov V.S., Lukovenko V.V. (1994), Tyazhelyye metally vo vneshney srede: Sovremennyye gigiyenicheskiye i toksikologicheskiye aspekty [Heavy Metals in the External Environment: Modern Hygiene and Toxicological Aspects], Navuka i tekhnika, Minsk, Belarus..
 10. Lugovskiy S.P., Poslednichenko I.P.Working conditions of workers of main specialties at the lead recuperation enterprise and estimation of occupational risks // Ukrainian Journal of Occupational Health, 2007- No 2.- P.21-30. https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.021
 11. Yanin Ye.P. Gigiyenicheskiye posledstviya vozdey¬stviya akkumulyatornogo proizvodstva na sredu obi¬taniya. Elektrotekhnicheskaya promyshlennost' i ok¬ruzhayushchaya sreda, Moskva.- 1998.- S.45 - 50.
 12. HDR (PDU) 4618-88 (DNAOP 0.03-3.19-88) Hranychno dopustymi rivni (HDU) zabrudnennya shkiry ruk pratsyuyuchykh z shkidlyvymy rechovynamy.
 13. Trachtenberg I.M. (1997),”The problem of toxic effects of low intensity - a tribute to the creative romanticism of the past or the need dictated by the realities of the present?” , Toksikologicheskiy vestnik, 1, 6 - 11.
 14. Trakhtenberg I.M., Korshun M.N. (1998),”To the discussion of the allowable lead content in the air of the working area”, Toksikologicheskiy vestnik, 5,15-18.
 15. Kundiev Yu.I., Trakhtenberg I. M., Krasnyuk EP and others. (1999), “To continue the discussion on the maximum permissible concentration of lead in the air of the working area” Toksikologicheskiy vestnik, 2, 25 - 29.
 16. Shtabskiy B.M. O PDK svintsa i probleme malykh doz v toksikologii ksenobiotikov (k polemike “romantikov” i “ratsionalistov”) // Toksikologicheskiy vestnik.- 1998 - No 2 - S.23 -31.
 17. Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya medychnykh ohlyadiv pratsivnykiv pevnykh katehoriy / Nakaz MOZ Ukrainy vid 21.05.2007 r. No 246.
 18. Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya derzhavnoho sotsialʹno-hihiyenichnoho monitorynhu / Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.02.2006 r. No 182.