You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MOLECULAR-GENETIC MECHANISMS OF CELL MAUGNANT TRANSFORMATION AND DIRECTIONS TO APPLICATION OF GENETIC SCREENING OF THE WORKING POPULATION FOR PREVENTION OF OCCUPATIONAL CANCER DEVELOPMENT: SYSTEMIC REVIEW

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.074

Varyvonchyk O.V.

MOLECULAR-GENETIC MECHANISMS OF CELL MAUGNANT TRANSFORMATION AND DIRECTIONS TO APPLICATION OF GENETIC SCREENING OF THE WORKING POPULATION FOR PREVENTION OF OCCUPATIONAL CANCER DEVELOPMENT: SYSTEMIC REVIEW

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), UKR

The analysis has been made concerning scientific studies on molecular and genetic mechanisms of development and vital activity of neoplastic cells, progressive development of human cancer pathology in exposures to cancer work factors and the environment. The information on relation of gene changes (carcinogenic, oncosuppressivc, mutational) and the development of human cancer pathology has been systematized. Directions to application of molecular-genetic screening methods have been defined for primary prevention of occupational cancer..

Key words: cancer, genes, chromosomes, genome instability, mechanisms of malignant transformation, theories of carcinogenesis, occupational factors, primary prevention, molecular-genetic screening

References

 1. Atol V.I. Geneticheski zaprogrammirovannaya smert' kletok//Soros, obrazov, zhurn.- 1996,- No 6.- S. 20-24.
 2. Buchynsʹka L.H.. Nalyeskina L.A.. Polishchuk L.Z. Problemy onkohenetyky: naukovi ta prykladni aspek ty//Onkol.— 2002.-T.4. No 3.- S. 238-239.
 3. Vasil'yev YU.M. Sotsial'noye povedeniye normal'nykh kletok i antisotsial'noye povedeniye opukholevykh kletok. I. Signal'nyye molekuly, vyzyvayushchiye razmnozheniye i gibel' kletok//Soros. obrazov. zhurn,- 1997.- No 4.-S. 7-22.
 4. Vasil'yev YU.M. Sotsial'noye povedeniye normalnykh kletok i antisotsial'noye povedeniye opukholevykh kletok. II. Kletki stroyat tkan'//Soros. obrazov, zhurn.- 1997.-No 5.-S. 20-25.
 5. Pinina K.P. Onkohenetyka v Ukrayini/Henetyka i selektsiya v Ukrayini na mezhi tysyacholitʹ: /Pod. red. V.V.Morhun,- K.: Lohos. 2001 .-T.4.- S. 522-537.
 6. Geneticheskiye aspekty silikoza: osobennosti rasprostraneniya chastot polimorfnykh genov /L.P.Kuz'mina. V.A.Spitsyn. L.A.Tarasov i dr.//Vesti. RAMN,- 1998,-No 5,-S. 7-10.
 7. Geneticheskiye faktory predraspolozhennosti k razvitiyu professional'nogo flyuoroza/S.V.Maka¬rov. V.A.Spitsyn. L.A.Tarasova i dr.//Med. truda i prom. ekol.- 2000.- No 6,- S. 17-21.
 8. Demina E.A.. Klyushin D.A. Petunii YU.I. Tsitogeneticheskiye i kantserogennyye effekty malykh doz oblucheniya u likvidatorov posledstviy Chernobyl'¬skoy avarii//3 Mezhdunar. simpoz. «Mekhanizmy deystviya sverkhmalykh doz»: Tez. dokl.- Moskva. 3-6 dekabrya 2002 p- M. 2003.-S. 71.
 9. Zil'ber L.A. Virusno-geneticheskaya teoriya vozniknoveniya opukholey,- M.: Nauka. 1968.- 273 s.
 10. Dmitrukha N.M., Stezhka V.A., Chumak A.A.,.Minchenko Zh.M. Immunogenic markers of individual sensitivity of a person to lead compounds, immunological and biochemical criteria of harmful influence and health risk/ Fiziol. zhurnal, - 2000.- Vol 10, No 2, p. 100.
 11. Kopnin V.P. Neoplasticheskaya kletka: osnovnyye svoystva i mekhanizmy ikh vozniknoveniya//Prakt. onkol.- 2002,- No 4,- S. 229-235.
 12. Kopnin B.P. Opukholevyye supressory i mutatornyye geny //Site:http://www.rosoncoweb.ru/
 13. Lubyanova I.P. The role of hereditary factors in the formation of pathology when exposed to iron-containing aerosols / / “Gigiena truda” .- K. 2004, - Vol.35 .- P. 431-448.
 14. Nekotoryye geneticheskiye markery podverzhennosti professional'nomu flyuorozu/I.P.Danilov. V.V.Protasov. Ye.A.Lotosh. F.A.Luzina//Med. truda i prom. ekol.- 2001.- No 7.- S. 30-33.
 15. Osobennosti nasledstvennogo polimorfizma u bol'nykh silikozom s soputstvuyushchim khronicheskim bronkhitom/O.A.Morozova. V.D. Gorbatovskiy. V.D.Surzhikov i dr.//Med. truda i prom. ekol.- 2001.- No 4.-S. 9-12.
 16. Polzik Ye.V.. Katsnel'son B.A. Nekotoryye aspekty individual'noy predraspolozhennosti k raku v svete zadach onkologicheskoy profilaktiki//Med. truda i prom. ekol.- 1993.- No 5-6.- S. 38-41.
 17. Polimorfizm genov metabolizma ksenobiotikov u robochikh neftekhimicheskikh proiz- vodstv/O.V.Makarova, T.V.Viktorova. D.G.Yanbayeva i dr.//Genetika.- 2003.- T.39. No 9,- S. 1268-1274.
 18. Pylev L.N., Vasil'yeva L.A. Aktual'nyye problemy asbestovogo kantserogeneza (praktika i teoriya)//Sb. dokl. i vystupl. Mezhdunar. konf. «Bezopasnost' i zdorov'ye pri proizvodstve i ispol'zova¬nii asbesta i drugikh voloknistykh materialov». Yekaterinburg. 3-7 iyunya 2002 g.- Yekaterinburg. 2003.-S. 171.
 19. Cancer in Ukraine. 2001-2002. Incidence, mortality, indicators of the oncology service activity. Bulletin of the National Cancer Register of Ukraine, - K . 2003, - No. 4, - 72 p.
 20. Sverdlov Ye.D. Ocherki sovremennoy molekulyarnoy genetiki. Ocherk 8. Bolezni genoma i novaya molekulyarnaya genetika: rak - bolezn' genoma//Molekulyarnaya genetika, mikrobiol. i virusol.- 1999.- No 2.- S. 3-27.
 21. Fil'chenkov A.A.. Stoyka R.S. Apoptoz i rak.- K.: Morion. 1999,- 184 s.
 22. Chromosomal aberrations in peripheral lymphocytes in workers having occupational contact with benzene /G.Li. L.Li. W.Guo. P.Chang//J. Hyg. Res - 2002,- V.31. No 6.- P. 410-413.
 23. Tsitogeneticheskoye obsledovaniye rabochikh proizvodstva reziny/N.P.Bochkov. V.A.Sapacheva. T.V.Filippova i dr.//Med. truda i prom. ekol.- 1993.-No 5-6.-S. 12-14.
 24. Shalimov S.A.. Fedorov ZG.P.. Gulak L.O. Struktura zabolevayemosti naseleniya Ukrainy z¬kachestvennymi novoobrazovaniyami//Onkol.--T.Z. No 1.-S. 91-95.
 25. Analysis of chromosomal aberrations and SCE's in occupationally led exposed population/K.R.Devi. K.S.Reddy. V.V.Reddy. P.P.Reddy//Drug Metab. Rev.-V.34.-P. 34.
 26. Benzo(a)pyren diolepoxide adducts to albumin in workers exposed to policyclic aromatic-hydrocarbons - association with specific CYP 1A1. GSTM 1. GSTP1 and EHPX genotypes/R.Pastorelli. A.Cerri. M.Rozio et al.//Biomarkers.- 2001.- No 6.- P. 357-374.
 27. Bero L.A.. Jadad A.R. How consumers and poli­cymakers can use systematic reviews for decision mak­ing/ /Ann. Intern. Med.- 1998,-No 127,- P. 37-42.
 28. Blume-Jensen P. Hunter T. Oncogenic kinase signaling//Nature.- 2001.- V.411.- P. 355-365.
 29. Cancer genetics//Human molecular genetics/Ed. by T.Strachan. A.P.Read.- BIOS Scientific Pub­lishers. 1999.
 30. Chromosomal aberrations: Associated with ex­posure to polycyclic aromatic hydrocarbons among coke production employees/D.Gajdosova. O.Gajdos. Z.Justova et al.//Toxicol. Lett.- 2001.- V. 123. No 1.- P. 30.
 31. Cytogenetic monitoring in a population occupa­tionally exposed to pesticides in Ecuador/C.Pazy-Mino. G.Bustamante. M.E.Sanchez, P.Leone//Envlron. Health Perspect.- 2002,-V. 10. No 1 l.-P. 1077-1080.
 32. Dean M., Fojo T.. Bates S. Tomour stem cells and drugs resistance//Nature Rev. Cancer.- 2005.- V.5.- P. 275-284.
 33. Evan G.I.. Vousden K.H. Proliferation, cell cycle and apoptosis in cancer//Nature.- 2001.- V.411.- P. 342-348.
 34. Garaj-Vrhovac V.. Zeljezic D. Evaluation of DNA damage in workers occupationally exposed to pesti­cides using single-cell gel electrophoresis assay. Pesticide genotoxicity revealed by comet assay// Mutat. Res. Genet. Toxicol. Environ. Mutagen.- 2000.- V.469. No 2.- P. 279-285.
 35. Genome structure and function/Ed. by C.Nicolini.- Netherlands: Kluver Acad. Publ., 1997.- P. 217-237.
 36. Genotoxic risk and oxidative DNA damage in workers exposed to antimony trioxide/D.Cavallo. Iavicoli. A.Setini et al.//Environ. Mol. Mutagenes.- 2002.-V.40. No 3.-P. 184-189.
 37. Green D.R. Apoptotic pathways: paper wraps stone blunts scissors//Cell.- 2000,- No 102.- P. 1-4.
 38. Hahn W.C.. Weinberg R.A. Modelling the molecu­lar circuitry of cancer//Nature Rev. Cancer.- 2002,- No 2,-P.331-341.
 39. Hanahan D., Weinberg R.A. The hallmarks of cancer//Cell.-2000.-No 100.- P. 57-70.
 40. Hengartner M.O. The biochemistry of apoptosis//Nature.- 2000,- V.407 - P. 770-776.
 41. Importance of genetic polymprphisms iof drug metabolizing enzymes for the interpretation of biomarkers of exposure to styrene/V.Haufroid. J.Bucher. S.Gardinal. S.Ghittori et al.//Biomarkers.- 2001.- V.6. No 3.- P. 236-249.
 42. Laffon B.. Pasaro E.. Mendez J. Evaluation of geno­toxic effects in a group of workers exposed to low levels of styrene//Toxicol.- 2002,- V. 171. No 2-3,- P. 175-186.
 43. Lengauer C.. Kinzler K.W.. Vogelstein B. Genetic instabilities in human cancers//Nature.- 1998.- V.396.- P. 643-649.
 44. Meade M.O.. Richardson W.S. Selection and appraising studies for a systematic review//Ann. Intern. Med.- 1997.-V. I27.-P. 531-537.
 45. Polimorpim of xenobiotic metabolizing enzymes and excretion of styrene specific mercapturis acids/G.Depalma. RManini, RMozzoni et al.//Chem.Res. Toxicol.- 2001.- V. 14. No 10.- P. 1393-1400.
 46. Ponder B.A.J. Cancer genetics//Nature.- 2001.- V.4.J.I.-P 336-341.
 47. Rick of cancer in an occupationally exposed cohort with increased level of chromosomal aberrations/Z.Devi. K.Landa. P.Rissner et al.//Environ. Health Perspect.- 2001.- V. 109. No 1, P. 41-45.
 48. Saaristo A.. Karpanen T.. Alitalo K. Mechanisms of angiogenesis and their use In the inhibition of tumor growth and metastasis//Oncogene.- 2000.-No 19,- P. 6122-6129.
 49. Shay J.W., Wright D.E. When do telomeres mat­ter?//Sci.- 2001.-V.291.- P. 839-840.
 50. Sherr C.J. The Pezcoller Lecture: Cancer Cell Cycles Revisited//Cancer Res.- 2000.- No 60,- P. 3689-3695.
 51. Stambolic V.. Mak T.W.. Woodgett J.R. Modu­lation of cellular apoptotic potential: contributions to oncogenesis//Oncogene.- 1999.-V. 18,- P. 6094-6103.
 52. Untly B.J.P. Gilliland D.G. Leukaemia stem cells and the evolution of cancer - stem - cell research// Nature Rev. Cancer.- 2005.- V.5.- P. 311-321.
 53. Vaakangas К. TP53 mutation in workers exposed to occupational carcinogens//Hum. Mutât.- 2003.- V.21. No 3.- P. 240-251.
 54. Van Damme K.. Casteleyn L. Relevance and ac­ceptability of genetic testing for susceptibility for neuro­logical impairment in occupational health//Am. J. Med. Genet.- 2002.- V. 1 14. No 7.- C. 889.
 55. Zhu L.. Skoultchi A.l. Coordinating cell prolifera­tion and differentiation//Curr. Opin. Genet. Dev.- 2001.-No 1,-P.1.