DOI xxxxxxxx

Kundiev Y.I., Nahorna A.M., Chemyuk V.l.

OCCUPATIONAL HEALTH IN UKRAINE AND ITS ROLE IN PRESERVATION OF THE MANPOWER POTENTIAL

Iinstitute for occupation health of the Medical Academy of Scienas of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The results of the analysis of rates of occupational and general morbidity and mortality among the working population are presented. It is highlighted that, in general, the morbidity of the working population makes from 75 to 90% of the morbidity of the general population of Ukraine. The comparative analysis of occupational morbidity in the working population in dif¬ferent branches of industry, according to main indices of pathology, has been made. The necessity to consider problems of prevention of occupational morbidity and industrial traumatism among working population as a national priority task is sub¬stantiated.

Key words: working population, morbidity, traumatism, mortality, manpower potential, prevention

References

  1. Kundiev YU.I., Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov'ya v Ukrayini: epidemiolohichnyy analiz [Occuptional health in Ukraine. Epidemiological analysis], 13-47, Avicenna, Kyiv, Ukraine.
  2. Zdorov'ye rabotayushchikh: proyekt global'nogo plana deystviy. WHO.-EU 120/28.-02.01.2006.-p. 4.10.- S. 1-9.
  3. Podborka dokumentov VOZ dlya Sektora zdravookhraneniya. Vsemirnaya Organizatsiya Zdravookhraneniya,- 2006,- www.who.int/ceh
  4. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2005 rik.- Konsulʹtant. 2006.- 591 s.
  5. Kundiev Yu. I., Lysyuk M.O., Nahorna A.M., Dehtyarenko E.G. (2003), “The state of occupational traumatism in Ukraine: problems and ways for solution”, Okhorona zdorovya Ukrainy, 2, 25-29
  6. Kundiev Yu.I .. Lysyuk M.O.,. Nahorna A.M., Romagnenko N.V. (2006), “Industrial traumatism in Ukraine: hygienic, socio-economic aspects”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 3-8.
  7. Kundiev Yu.I .. Lysyuk M.O., Nahorna A.M., Romagnenko N.V. (2005), “Occupational morbidity in Ukraine in a long-term survey”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 3-8.