You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OCCUPATIONAL MORBIDITY IN UKRAINE UNDER THE DYNAMICS OF A LONG-TERM SURVEY

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.003

Kundiyev Y.l.1, Lysyuk M.O.2, Nahoma A.M.1, Romanenko N.V.2

OCCUPATIONAL MORBIDITY IN UKRAINE UNDER THE DYNAMICS OF A LONG-TERM SURVEY

1Institute for Occupational Health of the AMS of Ukraine, Kyiv,

2National Scientific and Research Institute of Labor Protecrion, Kyiv

Full article (PDF), UKR

Analysis of industrial injuries state in Ukraine in 2000—2004 is present. It was established, that is indices have decreasing trends. Determined dependence of injuries level from inner gross output, production volume, personnel potential using, occupational safety level, hygienic conditions.

Key words: industrial injuries, branches of industry, production volumes, economical expenditure, occupational safety

References

  1. Kundiev Yu.I., Lysyuk M.O., Nagorna A.M., Degtyarenko G.Ye. (2003), “The state of occupational traumatism in Ukraine: problems and ways of their solution”, Okhorona zdorovya v Ukraini, 9 (2), 25-29.
  2. Happy, Healthy, Here//Saf. manag.- 1999,-No 12,- P. 33-38, 40.
  3. National Occupational Research Agenda Update//NIOSH.- 1999,- No 5,- P. 37.
  4. Zvit pro diyalnist fondu zahalnoobov'yazkovoho derzhavnoho sotsialnoho strakhuvannya Ukrayiny na vypadok bezrobittya u 2004 r.//Uryad. kur'yer,- 2005.- №67. (12.04.05.).-S. 1-2.
  5. Varennya H. Lyudskyy faktor i travmatyzm//Okhorona pratsi.- 2002.- №5.- S. 25.
  6. Kobets V. Pratsya mekhanizatoriv mozhe buty bezpechnoyu//Okhorona pratsi.- 2002.- №1,- S. 4-6.
  7. Padalko V. Okhorona pratsi na pidpryyemstvakh Minprompolityky//Okhorona pratsi.- 2002.- №5,- S. 10.
  8. Ponomarenko V. Prychyny travmatyzmu ta yoho profilaktyka na pidpryyemstvakh APK//Okhorona pratsi.-2002,-№4,-S. 18-21.
  9. Tsapko VG, Shlyakhovsky O., Lobas V.I. (2002), “The state of traumatism in agricultural production”, Gigiena truda, Issue 33, 52-55.