You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OCCUPATIONAL MORBIDITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES WORKERS

DOI xxxxxxxx

Kononova I.G.

OCCUPATIONAL MORBIDITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES WORKERS

Kiev-city sanitary and epidemiological station

Full article (PDF), UKR

Materials concerning of general indices of occupational morbidity in Ukraine, Kiev city and especially at machine-building enterprises are presented. Data on occupational morbidity structure at the enterprises of the branch are cited. Number of occupational diseases in machine-building branch in Kiev city in comparison with Ukraine date was determined.

Key words: occupational morbidity, main formers of machine-building branch

References

  1. Kundiyev Yu.I., Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov'ya v Ukrayini: epidemiolohichnyy analiz [Occupational health in Ukraine. Epidemiological analysis], Kyiv, Ukraine.
  2. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M., Dobrovolsky L.O. (2009), “Comparative characteristics of the state of occupational morbidity in Ukraine and in the world”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 2, 3-12.
  3. Sokolova MP. (2009), Problems of detection and registration of occupational diseases in Ukraine. Abstract of the dissertation, cand. med. sci., Kiev, Ukraine.
  4. Kundiev Yu.I., Krasnyuk EP, Ershova MA, Zubkova IB .(1982), “State and main trends of occupational morbidity in the USSR”, Vrachebnoye delo, 1, 1-5.
  5. The state and dynamics of occupational morbidity in Ukraine / [Kundiev Yu.I., Krasnyuk EP, Faktorov IE and others.] // Occupational health. 1995. No 10.- P. 13-15.
  6. Informatsiynyy lyst MOZ Ukrayiny “Pro stan profesiynoyi zakhvoryuvanosti v Ukrayini v 2004-2008 rokakh ta khid vykonannya postanovy holovnoho derzhavnoho sanitarnoho likarya Ukrayiny vid 17.07.2006 r. No 28 “Pro vdoskonalennya vyyavlennya, obliku ta profilaktyky profesiynoyi zakhvoryuvanosti v Ukraini” vid 16.12.2009 r. No 05.01-15-2019.
  7. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy No 1112 vid 25.08.2004 r “Deyaki pytannya rozsliduvannya ta vedennya obliku neshchasnykh vypadkiv, profesiynykh zakhvoryuvan i avariy na vyrobnytstvi”.
  8. “Zvit pro faktory navkolyshnoho seredovyshcha, shcho vplyvayut na stan zdorov'ya lyudyny” po Ukraini f. 18 (zatverdzheno nakazom MOZ Ukrainy 03.05.1999 No 102) za 2008 rik.