You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OCCUPATIONAL MORBIDITY OF WORKERS ENGAGED IN HARMFUL AND DANGEROUS WORK CONDFTIONS AT ENTERPRISES OF THE CFTY KYIV

1(34) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.01.003

Grechkivska N.

OCCUPATIONAL MORBIDITY OF WORKERS ENGAGED IN HARMFUL AND DANGEROUS WORK CONDFTIONS AT ENTERPRISES OF THE CFTY KYIV

National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The materials, covering indices on occupational morbidity of workers engaged in harmful and dangerous work conditions at enterprises of the city Kyiv, are highlighted in the paper. The data on the structure of occupational morbidity in Ukraine in general as well as at enterprises on the city Kyiv, based on the results of periodical medical examinations, are laid down. The priority directions in development of medical sphere, providing the health of the working population, have been defined.

Keywords: occupational diseases, prophylactic of occupational diseases, workers, harmful and dangerous conditions, index of occupational diseases, worker’s health

References

 1. Poryadok provedennya medychnykh ohlyadiv pratsivnykiv pevnykh katehoriy, zatverdzhenyy nakazom MOZ Ukrainy vid 23.05.2007 r. No 246.
 2. Kundiev YI, NagornyAM, Chernyuk VI. (2005), "Strategy of ensuring safe working conditions and maintaining the health of working population in Ukraine for 2006-2010", Ukrainian Journal of Occupational Health, 3-4, 4-10.
 3. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov'ya v Ukraini. Epidemiologichnyi analiz [Occupational health in Ukraine. Epidemiological analysis], Avicenna, Kyiv, Ukraine.
 4. Zdorov'ye rabotayushchikh: proyekt Global'nogo plana deystviy. Dokument VOZ YEV 120/28.- 02.01.2006.- S. 1-9.
 5. Safe and Healthy Workplaces: Making Decent a Reality. Final draft (ILO 2007).
 6. Nahorna A.M. (2004), "General and occupational morbidity of the working population", Materials of XTV Congress of hygienists of Ukraine, Dnipropetrovsk, Vol 2, 29-32.
 7. Basanets A.V., Nahorna A.M. (2008), Problems of occupational pathology in Ukraine and the role of the occupational pathology service in preserving work potential", In: Aktualni pytannya profzahkvoryuvan v Ukraini, Dnipropetrovsk,. 4-6.
 8. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M. (2005), "Occupatiomal morbidity in Ukraine in a long-term survey", Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 3-11. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.003
 9. Kontseptsiya Zahal’noderzhavnoyi tsilovoyi sotsialnoyi prohramy «Zberezhennya i rozvytok trudovoho potentsialu Ukrainyna 2008-2017 roky» // Ukr. zhurnal z problem medytsyny pratsi.- 2007.- No 4 (12).- S. 3-9.
 10. Izmerov N. F. Natsional'nyy proyekt "Zdorov'ye" - rol' meditsiny truda / N. F. Izmerov // Meditsina trudai prom. ekologiya.-2007.- No 12 - S. 4-11.
 11. Frank Jonn. Preventing injury, illness and disability at work / Jonn Frank, Kim Cullen // Scemd. J. Work, Environ and Health.- 2006.- V. 32.- No 2.- C. 160-167. https://doi.org/10.5271/sjweh.992
 12. Sostoyaniye professional'noy zabolevayemosti v Ukraine na sovremennom etape / Yu. I. Kundiev, Ye. P. Krasnyuk, L. A. Gvozdenko, M. A. Yershova // Vrachebnoye delo.-No 5.- 1999.- S. 146-149.
 13. Kundiev Yu. I. Sostoyaniye i dinamika professional'noy zabolevayemosti v Ukraini / Yu. I. Kundiev, Ye. P. Krasnyuk, I. Ye. Faktorov [i dr.] // Okhranatruda.- 1995.- No 10.- S. 13-15.
 14. Nagorna A.M. (2006), "Historical and Social Aspects of Health Care in Ukraine. In: Thoughts, ideas of Professor Tomilin S.A. and their implementation in the XXI century", Kyiv, Ukraine.
 15. Taskinen KH. Znacheniye periodicheskikh meditsinskikh osmotrov dlya sokhraneniya zdorov'ya rabotayushchikh v XXI veke / KH. Taskinen // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.- 2000.- No 8.- S. 1-4.
 16. MamatovYe. P. Sovershenstvovaniye sistemy meditsinskikh osmotrov rabotayushchikh s vrednymi i opasnymi proizvodstvennymi faktorami v sovremennykh usloviyakh / Ye. P. Mamatov, T G Batrakova, G. V. Klochkova // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.- 2001.- No 1.- S. 31-33.
 17. Potapov A. I. O meditsinskikh osmotrakh rabotayushchikh vo vrednykh i opasnykh usloviyakh truda / A. I. Potapov // Zdravookhr. Rossiyskoy Federatsii.- 1993.- No 1.- S. 3-6.
 18. Krasnyuk Ye. P. Sostoyaniye i dinamika professional'noy zabolevayemosti v Ukraine / Ye. P. Krasnyuk // Okhrana truda.-1995.- No 10.- S. 13-15.
 19. Yershova M.A., Faktorov I.E., Timoshina D.P., Sokolova M.P. (1995), "On occupational morbidity in Ukraine over 15 years (1979-1993), In: Priorytetni problemy hihiyenichnoi nauky, medychnoi ekologii, sanitarnoi praktyky ta ohkorony zdorov'ya", Kyiv, Part 2, 227-232.
 20. Basanets A.V., Lubyanova I.P., Timoshina D.P. (2011), "Occupational morbidity - an actual problem of nowadays", Ohkrana truda, 2, 42-45.
 21. Tymoshyna D. P. Profesiynyy dobir yak sotsialna vahoma skladova medychnykh ohlyadiv pratsivnykiv / Tymoshyna D. P., Lubyanova I. P // Aktualnye problemy transportnoy medytsyny.-2008.- No 3 (13).- S. 55-72.
 22. Hruzova L.M., Lubyanova I.P./, Varyvonchyk D.V., Sokolova M.P. (2007), Normative provision of prophylactics in occupational health, Materials of the 1st Ukrainian Congress on medical law and social policy, Kyiv, 42-43.