You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OCCUPATIONAL PATHOLOGY OF CHEMICAL GENESIS IN UKRAINE OVER THE LAST IS YEARS (1995-2009)

2(26) 2011

DOI xxxxxxxx

Sokolova М. Р.

OCCUPATIONAL PATHOLOGY OF CHEMICAL GENESIS IN UKRAINE OVER THE LAST IS YEARS (1995-2009)

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

The analysis of occupational morbidity in Ukraine, caused by chemical substances, over the period of 1995—2009 was made, basing on the study of 83856 «Cards of records of occupational diseases (poisonings)». Diagnoses of occupational diseases of chemical genesis, sex and age of patients, age and length of services in harmful conditions, factors causing development of occupational diseases of chemical etiology and conditions of their occurrences were taken into account.

Key words: occupational pathology of chemical genesis, chemical substances, harmful and dangerous work conditions

References

  1. Aleksandrova I.G. (2011), “To the problem of hygienic control of the work environment polluted by chemicals”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 71-81.
  2. Bochkov N. P. Ekologicheskaya genetika cheloveka / N. P. Bochkov // Med. truda i prom. ekol.- 2004.- No 1.- S. 1-6.
  3. Izmerov N. F. Rol' profilakticheskoy meditsi¬ny v sokhranenii zdorov'ya naseleniya / N. F. Izmerov // Med. truda i prom. ekol.- 2000.- No 1.- S. 1-6.
  4. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov’ya v Ukraini [Occupational health in Ukraine], Avicenna, Kyiv, Ukraine.
  5. Kundiev Yu.I., Trakhtenberg I.M. (2004), “Chemical hazard in Ukraine and measures to its prevention”, Zhurnal AMN Ukrainy, 2, 259-267.
  6. Kurlyandskiy B. A., Khamidulina X. X., Kudinova O. N. Sovremennyye tendentsii promyshlennogo razvitiya Rossii i toksikologicheskiye problemy khimicheskoy bezopasnosti / B. A. Kurlyandskiy, X. X. Khamidulina, O. N. Kudinova // Toksikol. vesti.- 2005.- No 1.-S. 2-14.
  7. Taktika zashchity cheloveka pri avariyakh, svyazannykh s sochetannym vozdeystviyem khimicheskikh i fizicheskikh faktorov / [Sedov A. V., Surovtsev N. A., Lukicheva T. A., Belyakova I. P.] // Med. truda i prom. ekol.- No 12.-S. 34-37.
  8. Osobennosty techenyya toksycheskoho hepatyta professyonalnoho heneza / [Tkach S. Y., Brykalyn V. P., Popova T. M., Shamray A. Y.] // Akt. proble¬my hihiyeny pratsi, prof. patolohiyi i med. ekolohiyi Donbasu.-Donetsk: Kashtan, 2005.-S.237-240.
  9. Trakhtenberg I.M., Levitskiy E.L. (2000), “Problems of chemical safety”, Sovr. prob. toxicol., 4, 60-65.
  10. Hihiyenichna kharakterystyka umov pratsi ta stanu zdorovya robitnykiv u vyrobnytstvi metyltretbutylovoho efiru /Yavorovskyy O. P., Paustovskyy Yu. 6., Veremey M. I. [ta in.] // Ukr. zhurn. z probl. med. pratsi.- 2005.- No 3-4.- S. 29-35.
  11. Personal exposure and long-term health effects in survivors of the Union Carbide disaster at Bhopal / [Dhara V. K., Dhara R., Acquilla S. D., Cullinan P.] // Environ Health Perspective.- 2000.- V. 110.- No 5.- P. 487-500.
  12. Melnick R. Summaiy of the National toxicology program’s report of the endocrine disruptors low-dose peer review / R. Melnick, G. Lucier, M. Wolfe // Environ Health Perspective.- 2000.- V. 110.- No 4.- P. 427-431.
  13. Silbergeld E. K. The United States approach to risk assessment of reproductive toxicants and neurotoxic agents / E. K. Silbergeld // Encyclopaedia of Occupational Health and Safety.- ILO, Geneva, 1998.-V. 1.- P. 33.53-33.57