You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PECULIARITIES OF ADAPTATION MOBILIZATION OF BODY RESERVES IN PILOTS WITH DIFFERENT LEVELS OF CHRONIC FATIGUE DEVELOPMENT

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.057

Kravchuk V. V., Kalnysh V. V.

PECULIARITIES OF ADAPTATION MOBILIZATION OF BODY RESERVES IN PILOTS WITH DIFFERENT LEVELS OF CHRONIC FATIGUE DEVELOPMENT

Ukrainian Military Medical Academy, Kiev

Full article (PDF), UKR

Peculiarities of adaptation mobilization of body reserves in pilots of the civil aviation with different levels of chronic fatigue development have been revealed. It was found that with the increase of the level of chronic fatigue, the transformation of connections in decreasing the duration and provision of adaptation processes occurred first and, then, excessive formation of a significant number of connections for providing compensatory abilities, under keeping to the adaptation function at the minimum sufficient level.

Keywords: pilots, chronic fatigue, psychological functions

References

 1. Bodrov V/A/ Psikhologiya profesionalnoi deyatelnosti. Teoreticheskiye i prikladnye problemy. M., Uzd-vo "Institut psikhologii RAN", 2006, 623 s.
 2. Bodrov V.A. Psikhologiya profesionalnoi prigodnosti, -M., PER SE, 2001, 5111.
 3. Yena A.I. Psykhologichne zabezppechennay nadiinosti lyudskoho faktora u vyrobnysttvi// Nederzhavna systema bezpeky pidpryemnystva yak sub'yekt natsionalnoi bezpeky Ukrainy,: Zb. Materialiv nauk.-prakt. Konf., Kyiv, 16-17 travnya 2001.- K: Vyd-vo Yevrop. Un-tu, 2001,- S.367-373.
 4. Yena A.I., Kalnysh V.V. (2002), "A system of psychophysiological support of occupational activity of specialists who work in conditions of high danger", Gigiyena truda, Issue. 33,137-142.
 5. Il'in E.P., Psykhofiziologiya sostoyanii cheloveka, SPB: Piter, 2005.- 412 s.
 6. Kalnish V.V. (2008), "Psychophysiological aspects of studies on reliability of operator's work", Ukrainian Journal of Occupational Health, 3, 81-88. https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.081
 7. Kravchuk V. V. Osoblyvosti psykhofiziolohichnoho statusu lotchykiv riznoho viku i stanu zdorov'ya: avto- ref. dys. na zdobuttya nauk. stup. kand. med. nauk: 14.02.01 "Hihiyena" / V. V. Kravchuk.- K., 2005.- 18 s.
 8. Martin T. A. Opyt adaptatsii metodiki diagnostiki lichnostnykh kharakteristik NEO R1 / T. A. Martin, V. Ye. Orel, I. G. Senin // Vestnik klinicheskoy psikhologii.- 2003.- No 2.- S. 193-199.
 9. Navakatikyan A.O., Kalnish V.V. (1998), "Changes of interconnections of physiological functions in the CNS of computer operators under stress exposure", Zhurnal AMS Ukrainy, 4 (2), 355-362.
 10. Prakticheskaya psikhodiagnostika. Metodiki i testy: Uchebnoye posobiye.- Samara: Izdatel'skiy dom "BAKHRAKH-M", 2001.- S. 544-548.
 11. Praktikum po inzhenernoy psikhologii i ergonomike /Pod red. YU. K. Strelkova.- M., 2003.- 395 s.
 12. Pryadein V. P. Kompleksnoye issledovaniye otvetstvennosti kak sistemnogo kachestva lichnosti: diss... dokt psikh. nauk: 19.00.01 / Valeriy Pavlovich Pryadein.- Yekaterinburg, 1999.- 299 s.
 13. Psychology and pedagogy: Textbook / N. G. Miloradova.- M.: Gardariki, 2005.- S. 174-180.
 14. Eshbi U. R. Konstruktsiya mozga. Proiskhozhdeniye adaptivnogo povedeniya / Eshbi U. R- M.: Izd-vo inostrannoy literatury, 1962.- 398 s.