You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PECULIARITIES OF PATHOGENIC EFFECT OF SOME ENVIRONMENTAL BIOLOGICAL FACTORS ON THE HUMAN BODY

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.02.065

Krasnyuk E.P.

PECULIARITIES OF PATHOGENIC EFFECT OF SOME ENVIRONMENTAL BIOLOGICAL FACTORS ON THE HUMAN BODY

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), RUS

Literature data on peculiarities of pathogenic effect of some environmental biological factors (viruses, Borrelia, prions) on the human body have been analyzed and summarized. Clinical manifestations developing in such pathologies have been con-sidered as well as conditions for recognition of their relation on the performed professional work.

Key words: viruses, borrelia, prions, ways of infection transition, pathological states

References

 1. Neumann A.U.. Lat N.P.. Dahart H. et al.//Sci.- 1998.-V.282.-P. 103-107. https://doi.org/10.1126/science.282.5386.103
 2. Pokrovskiy V.I.. Nepomnyashchikh G.I., Tolokonskaya N.P. Khronicheskiy gepatit S: sovremennyye predstavleniya o pato- i morfogneze. kontseptsiya antivirusnoy strategii gepatotsidov//Byull. eksperim. bi- ol. i med,- 2003.-T. 135. No 4- S. 364-376. https://doi.org/10.1023/A:1024657825928
 3. Bolezn' Layma - iksodovyye kleshchevyye borreliozy//Rukovodstvo po infektsionnym boleznyam s atlasom infektsionnoy patologii/Pod red. YU.V.Lobzina. S.S.Kozlova. A.N.Uskova.- M.: Meditsina. 2000.- S. 320.
 4. ChukavinaA.I. Kleshchevoy entsefalit, komarinyy entsefalit//Rukovodstvo po infektsionnym boleznyam/Pod red. V.I.Pokrovskogo i K.N.Lobana.- M.: Meditsina. 1986.-S. 256-265.
 5. ChukavinaA.I. Kleshchevoy entsefalit, komarinyy entsefalit//Rukovodstvo po infektsionnym boleznyam/Pod red. V.I.Pokrovskogo i K.N.Lobana.- M.: Meditsina. 1986.-S. 256-265.
 6. Sinski Е.. Karbowiak G.. Bukzek A., Jongejan F. Zakazenie kleszem Borrelia burgdorferi w wybranych rejonach Polski//Przeg. Eptd.- 1994.-V.48.-S. 461-465.
 7. Flngrle V.. Begmeister H.. Liegh G. et al. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ixodes ricinus ticks in Southern Germany//J. Spirj-Chetai and Tick-borne Dis- 1994,-V.l.-P. 41-45.
 8. Wegner Z.. Racewicz M.. Kubica-Biernat B. et al. Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszxzach inoxes rici­nus (Acari ixodidae) na terenach polnocnowschodnej Polski//Prob. Hig.- 1997.-V.54.-S. 127-131.
 9. Picken R.N. Polymerase chain reaction primers and probes derived from flagellin gene sequences for specific detection of the agents of Lyme disease and North American relapsing fever//J. Clin. Microbiol.- 1992.-V.30.-P. 99-114.
 10. Stanczak J., Racewicz M., Kubica-Biemat B. et al. Prevalence of borrelia burgdorferi sensu lato in ixodes ricinus ticks (acari. ixodidae) in different Polish wood- lands//Ann. Agricult. Environ. Med.- 1999,-V.6, No 2.- P. 127-132.
 11. Prusiner S.B. Novel proteinaceous infections par­ticles cause scrapie//Sci.- 1982.-V.216.- P. 136-144. https://doi.org/10.1126/science.6801762
 12. Prusiner S.B. Molecular biology prion diseases// Ibid.- 2001.-V.252.-P. 1515-1518. https://doi.org/10.1126/science.1675487
 13. Ter-Avanesyan M.D., Paushkin S.V.. Kushnirov V.V. i dr. Molekulyarnyye mekhanizmy «belkovoy* nasledstvennosti: priony drozhzhey//Mol. biol.- 1998.- T.32. No1.-S. 32-34.
 14. Billeter М.. Riek R.. WiderG. et al. Prione protein NMR structure and specied barrios for prion diseases//Proc. Nats. Acad. Sci. USA.- 1997,-V.94, No 14, 7281-7285. https://doi.org/10.1073/pnas.94.14.7281
 15. Aguzzi A.. Molecular pathogenesis of spoongiform encephalopatthios//Verh. Dtsch. Ges. Pathol.- 1997,- V.81.-P. 35-47.
 16. Bayburt H.. Manson J. Characterization of two promoters for prion protein (PrP) gem expression in neu­ronal cells//Gene.- 1997.-V.184, No 1, 125-131. https://doi.org/10.1016/S0378-1119(96)00600-2
 17. Brown D.R., Kretzschmar J. Microglia and prion diseases: a review//Histol. Histopathol.- 1997,- V. 12, No 3, 883-892.
 18. Protas I.I. Kolomiyets N.D.. Rytka P.G. i dr. Nevrologicheskaya semiotika bolezni Kreyttsfel'da- Yakoba//Zhurn. nevrol. i psikhiatrii im. S.S.Korsakova,- 1990.-T.90. Issue 3, 3-6.
 19. Shlopov V. G. Prionovyye zabolevaniya - medikobiologicheskaya problema XXI veka,- Donetsk: Red.-izd. otdel Donetskogo NMU. 1998,- 120 s.
 20. Kiselev O.I.. Nekrasov P.A.. Reshetnikova O.YU.. Vorob'yev A.A. Priony i infektsii, vyzyvayemyye imi u cheloveka i zhivotnykh//Epidemiol. i inf. bolezni.- 1998.- No1, 4-9.
 21. Vorob'yev A.A.. Makarov V.V. Prionovyye infektsii: vazhneyshiye meditsinskiye i veterinarnyye aspekty//Vesti. RAMN,- 1997, No 6, 3-11.
 22. L'vova O.I. Terra incognita//Provizor.- 2002, No 17, 18-21.
 23. Zuyev V.A. Priony - problema, kotoraya grozit stat' bedstviyem dlya chelovechestva//Ross. med. vedomosti,- 1998, No 1, 44-46.