You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC CHARACTERISTICS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF UNITERRUPTED THERMAL SYNTHESIS OF BARIUM TITANATE NANOCRYSTAL POWDER IN NONISOTHERMAL CONDITIONS

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.028

Yavorovskyy O. P.1, Veremey M. L.1, Shevtsova V. M.1, Bobir V. V.1, Zmchenko T. O.1, Polotay V. V.2, Ragulya A. V.2

PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC CHARACTERISTICS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF UNINTERRUPTED THERMAL SYNTHESIS OF BARIUM TITANATE NANOCRYSTAL POWDER IN NONISOTHERMAL CONDITIONS

1 National medical university of the name of O. O. Bogomol'ca
2 Frantsevich institute for Problems of Material Sciense of NAN of Ukraine

Full article (PDF), UKR

Studies on physiological and hygienic estimation of the technological process in experimental and industrial production of barium titanate nanocrystal powder by thermal synthesis have been conducted. It is established that it is typical for this process the presence of a number of harmful factors of the work environment. These are: barium titanate nanocrystal powder and barium titanyl-oxalate, carbon oxide and dioxide as well as noise and strain of an operator’s work process. In the dust of barium titanate nanocrystal powder, which can enter the working zone air, agglomerates are prevailing. Their size can reach hundreds and thousands nanometers. In the air, which is removed from industrial premises and is thrown out into the atmospheric air, nanoparticles sized from 50 to 100 nanometers have been found. In order to prevent a probable negative effect of the dust of barium titanate nanocrystal powder it is necessary to conduct toxicological and hygienic studies, aiming to grounding TLV value for the working zone air and to develop methods of cleaning of the air, which is thrown into the atmosphere, from nanoparticles.

Keywords: nanotechnology, nanoparticles, barium titanate, work environment, environment, prevention

References

  1. Onishchenko G. G. Voprosy obespecheniya sanitarno-epidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya v usloviyakh rasshireniya ispol'zovaniya nanomaterialov i nanotekhnologiy / G. G Onishchenko // Mezhdunarodnyy forum po nanotekhnologiyam.- Moskva, 2008.
  2. Moskalenko V. F. Ekolohichni i toksykoloho- hihiyenichni aspekty biolohichnoyi bezpeky nanotekhnolohiy, nanachastok ta nanomaterialiv (analitychnyy ohlyad) /F. Moskalenko, O. P. Yavorovskyy // Naukovyy visnyk Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni O. O. Bohomoltsya.- 2009.- No 3.- S. 25-35.
  3. Fizioloho-hihiyenichna otsinka umov pratsi operatoriv pry oderzhanni nanochastok sribla metodom elektronno-promenevoyi tekhnolohiyi; yikh morfolohichna i toksykolohichna kharakterystyka / Yavorovskyy O. P., Shyrobokov V. P., Shevtsova V. M. [ta in.] // Zhurnal Akademiyi medychnykh nauk Ukrayiny.- 2009.- No 15(3).-543-554.
  4. Glushkova A. V. Nanotekhnologii i nanotoksikologiya - vzglyad na problemu / A. V. Glushkova, A. S. Radilov, V. R Rembovskiy // Toksikologicheskiy vestnik.- 2007.- No 6.- S. 4-8.
  5. Sintez i spekaniye nanokristallicheskogo poroshka titanata bariya v neizotermicheskikh usloviyakh. V. Neizometricheskoye spekaniye poroshkov titanata bariya razlichnoy dispersnosti / [Bykov A. I., Polotay A. V., Ragulya A. V., Skorokhod V. V.] // Poroshkovaya metallurgiya.- 2000.- No 7/8.- S. 88-98.
  6. Stokenhuber M. Preparation of barium titanates from oxalates / M. Stokenhuber, H. Mayer, J. A. Lercher // Ibid.- 1993.- 76.- No 5.- P. 1185-1190. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1993.tb03738.x
  7. Vasyl'kiv O. O. Sintez i spekaniye kristallicheskogo poroshka titanata bariya v neizometricheskikh usloviyakh. III. Khromatograficheskiy analiz gazoobraznykh produktov razlozheniya titanil-oksalata bariya / O. O. Vasyl'kiv, O. V. Ragulya, V. V. Skorokhod // Poroshkovaya metallurgiya.- 1997.- No 5/6.- S. 53-59.
  8. Pulmonary responses of mice, rats, and hamsters to subchronic inhalation of ultrafine titanium dioxideparticles / Bermudez E., Mangum J., Wong B. [et al.] // Toxicol Sci.- 2004. V. 77.- P 347-357. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfh019
  9. Hext P M. Titanium dioxide: inhalation toxicology and epidemiology / P. M. Hext, J. A. Tomenson, P Thompson // Ann Occup Hyg.- 2005.- No 49 (6).- P 461-472.
  10. Izmerov N. F. Gigiyena truda / N. F. Izmerov, V. F. Kirilov.- M.: Izdatel'skaya grupa "GEOTAR- Media", 2008.- 583 s.