You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY OPERATORS' TRAINING

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.063

Shvets A.V.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY OPERATORS' TRAINING

Research Institute of Problems of Military Medicine of the Armed Forces of Ukraine, Irpen

Full article (PDF), UKR

Problems, related to using psychophysiological facilities for estimation and training military operators’ occupationally important qualities, have been elucidated. A combination methodical approaches, directed at increasing psychophysiological readiness and reliability of an operator’s activity has been proposed. Distinct regularities in the effect of a «training» factor in the group of persons with «better» initial psychophysiological qualities have been revealed, which allow determining the degree of an operator’s professional adaptability to the operator’s professions and the perspective for realization of a psychophysiological training, using a computer hardware.

Key words: psychophysiological training, psychophysiological functions, reliability of occupational activity

References

 1. Bayevskiy R. M. Otsenkaadaptatsionnykhvozmozhnosteyorganizmairiskarazvitiyazabolevaniy / R. M. Bayevskiy, A. P. Berseneva.- M., 1997.- 234 s.
 2. Halimov YU. A. Dezadaptyvninervovo-psykhichnistany, yikhvzayemozv'yazokizprofesiynoyunadiynistyutapsykholohichnakorektsiya / YU. A. Halimov // ZbirnyknaukovykhpratsInstytutupsykholohiyiim. H. S. Kostyuka APN Ukrainy / Za red. Maksymenka S. D.- K., 2004.- T VI, Vyp. 3.- S. 79-84.
 3. Hryshchenko D. S. Kompleksnadiahnostykapsykhofizychnoyihotovnostiviysʹkovosluzhbovtsivvnutrishnikhsyl MVS Ukrayinydodiy v ekstremalnykhumovakh / D. S. Hryshchenko, A. M. Chukh, V. P. Bizin // Chest i zakon.- 2003.- No 1.- S. 40.
 4. Diagnostikasostoyaniyacheloveka: matematicheskiyepodkhody / [Bogomolov A. V., Gridin L. A., Kukushkin YU. A., Ushakov I. B.].- M.: Meditsina, 2003.- 464 s.
 5. Karpenko A. V. Sposobopredeleniyarabotosposobnostioperatora / A. V. Karpenko, A. Yu. Burov // A. s. 1466718, SSSR. Zayavl 02.10.84, No 3795909, opubl. V. B.I., BI, 1466718, A1. MKI A61, V 16/00.
 6. Lazarus R. Teoriyastresuipsykhofiziolohichnidoslidzhennya / R. Lazarus // Emotsiynyystres: Per. s anhl.-M., 1970.- S. 178-209.
 7. Makarenko N. V. Metodykaprovedennyaobstezhentaotsinkyindyvidualnykhneyrodynamichnykhvlastyvosteyvyshchoyinervovoyidiyalnostilyudyny / N. V. Makarenko // Fiziolohichnyyzhurnal.- 1999.- T 45, No 4.- S.125-131.
 8. Makarenko N. V. Teoreticheskiyeosnovyimetodikiprofessional'nogopsikhofiziologicheskogootboravoyennykhspetsialistov / N. V. Makarenko.- K.: NII PVM UVMA, 1996.- 336 s.
 9. Maklakov A. G. Voyennayapsikhologiya / A. G. Maklakov.- SPb: Piter, 2004.- 463 s.
 10. Metodikaotsenkifunktsional'nogosostoyaniyaorganizmacheloveka / [Bayevskiy R. M., KukushkiYu. A., Marasanov A. V., RomanovYe. A.].- M.: Institutaviatsionnoy i kosmicheskoymeditsiny, 1995.- S. 1-6.
 11. Kalnish V.V., Shvets A.V., Doroshenko M.M. (2009), "Peculiarities of forecasting reliability of operator's activity in different functional states", Actual problems of transport medicine, 18 (4), 30-39.
 12. Rudestam K. Ye. Gruppovayapsikhoterapiya / K. Rudestam.- SPb: PiterKom, 1999.- 384 s.
 13. Smirnov B. A. Psikhologiyadeyatel'nosti v ekstremal'nykhsituatsiyakh / B.A. Smirnov, Ye. V. Dolgopolova.- KH.: Izd-voGumanitarnyytsentr, 2007.- 276 s.
 14. Chirkov V. P. Zavisimost' funktsional'nykhpokazateleyotgemoliticheskoyustoychivostieritrotsitov v otsenkesostoyaniyaadaptatsii / V. P. Chirkov, V. P. Bordunovskaya // Fiziol. cheloveka.- 1991.- T 17, No 4.- S. 175-176.
 15. Shvets A. V., Kalnish V.V. (2008), Computer program "Peacekeepers' psychophysiology research program (PPRP)", Certificate on copyright registration No. 24720, 06/12/08.- Ministry of Education and Science. State Department of Intellectual Power, Kiev, Ukraine.
 16. Shvets A. V. Osoblyvostiprovedennyaprofesiynohopsykhofiziolohichnohovidboruviyskovykhoperatoriv do ZS Ukrainy z vykorystannyaminformatsiynykhmodeley / A. V. Shvets, Y. R. Levit, S. V. Nesterovska // Ukrainian Journal of Occupational Health. .-2008.- T 13, No 1.- S. 20 - 27. https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.020
 17. Dewe P J. Measures of coping with stress at work: A review and critique / P Dewe, M. Leiter, T Cox (Eds.) // Coping, health and organizations.-Washington, DC: Taylor&Francis, 2000.- P 3 - 28. https://doi.org/10.1201/9781482268034
 18. Heart Rate Variability. Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use. - American Heart Association. Inc.- 1996.- P 1043 - 1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043
 19. Lewicki P. STATISTICS Methods and Applications. A comprehensive reference for science, industry, and data mining / Pawel Lewicki and Thomas Hill.-Tulsa OK, USA: StatSoftInc., 2006.- 832 p.- ISBN: 1-804233-59-7.
 20. Lewin K. Principles of topological psychology / K. Lewin.- N. Y.: L McGraw-Hill, 1936.- 234 p. https://doi.org/10.1037/10019-000
 21. Lewin K. A dynamic theory of personality / K. Lewin.- N. Y., 1953.- 287 p.
 22. Task Force of the European, of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Variability. Standards of Measurements, Physiological Interpretation, and Clinical Use // Circulation. -1996.-V. 93.- P. 1043-1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043
 23. Veltman H. Operator functional state assessment. Cognitive load / H. Veltman, G. Wilson, O. Burov // NATO Science Series RTO-TR-HFM-104.- Brussels, 2004.- R 97 -112.