You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CORRELATION OF OCCUPATIONAL ACTIVITY OF GRID CONTROLLERS

DOI xxxxxxxx

Yena T.A., Kalnysh V.V.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CORRELATION OF OCCUPATIONAL ACTIVITY OF GRID CONTROLLERS

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

Psychophysiological study of grid controllers was conducted in the modeled emergency and ordinary situations. The regular-ity of relations has been determined in work efficiency of controllers in conditions of the modeled emergency and ordinary situations with a combination of psychophysiological characteristics. The role of psychophysiological characteristics in the concentration of the attention and in the level of CNS activation in occupational activity of controllers has been quantita-tively assessed.

Key words: grid controllers, occupational qualities, work efficiency, modeling of emergency and ordinary situations, psychophysiological correlation of work efficiency

References

  1. Yena T.A., Kalnysh V.V., Kudievsky V.v. (2009), “Hygienic and psychophysiological estimation of professional activity of power system controllers in emergency situation”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 42-48.
  2. Yena T.A. (2008), “Hygienic and psychophysiological estimation of occupational activity of power systems controllers”, Ukrainian Journal of Occupational Health 1, 13-19.
  3. Kalnish VV., Yena T.A. (2002), “The Role of External Appraisals of Professional Activity in Analyzing the Structure of Employee Allocation by Suitability Categories”, Psychophysiological and visceral functions in norm and pathology: abstracts of the All-Ukrainian Scientific Conference, dedicated to the 160th anniversary of the Department of Physiology of Human and Animals of KNU. T.Shevchenko.- Kyiv, p. 54.
  4. Lizohub V.S. Vikova dynamika vlastyvostey osnovnykh nervovykh protsesiv u sport·smeniv ta ne sport·smeniv / V.S. Lizohub // Visnyk Cherkaskoho universytetu- 1997.- Vyp.1.- S. 141 - 146.
  5. Makarenko M.V. Teoretychni osnovy profesiynoho psykhofiziolohichnoho vidboru viyskovykh spetsialistiv / M.V. Makarenko // Nederzhavna systema bezpeky pidpryyemnytstva yak sub'yekt natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny.- K.: Vyd-vo Yevropeyskoho un-tu. - 2001.- S. 396-409.
  6. Bodrov V.A. Psikhologiya i nadezhnost': chelovek v sistemakh upravleniya tekhnikoy / V.A. Bodrov, V.YA. Orlov.- M.: Izdatel'stvo instituta psikhologii RAN, 1998.- 112 s.
  7. Kundiev Yu.I., Kalnich V.V.,Nagornaya A.M. (2002) “ The role of stress in formation of the public health: structural analysis”, Zhurnal AMN Ukrainy, 8 (2), 335-345.
  8. Navakatikyan A.O., Kalnish V.V. (1998), “Changes in the relationship of the physiological functions of the central nervous system in computer operators under the influence of occupational stress”. Zhurnal AMN Ukrainy,4 (2), 355-362.
  9. Chronic fatigue syndrome: a working case definition / [Holmes G.P., Kaplan J.E., Gantz N.M. et al.] // Ann. Intern.
  10. Ross E. The history and treatment of chronic fatigue syndrome / E. Ross // Nurs Times.- 1996.- V.92, No 44.- P.34-36.