You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF METHODIC APPROACHES FOR IMPLEMENTATION OF SANITARY SUPERVISION OF THE APPLICATION OF PESTICIDE MIXTURES IN OLERICULTURE

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.033

Moskalenko V., Pelo I., Omelchuk S., Bardov V., Sasinovich L.

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF METHODIC APPROACHES FOR IMPLEMENTATION OF SANITARY SUPERVISION OF THE APPLICATION OF PESTICIDE MIXTURES IN OLERICULTURE

Bogomolets National Medical University, Kyiv

Full article (PDF), UKR

Results of comparative analysis of physical-chemical, toxicological and hygienic criteria of components that make up each of the 15 investigated tank mixtures of pesticides allowed us to determine the limiting component, and recommend it for use in the sanitary supervision of air quality (working area, atmospheric air) when applying tank mixes to protect vegetable crops.

Keywords: mixtures of pesticides, sanitary supervision, air of the working area, atmospheric air

References

  1. Toksykolohichna otsinka sumishey pestytsydiv, yaki vykorystovuyutʹsya v ovochivnytstvi / I. M. Pelʹo, S. T Omelʹchuk, L. M. Sasinovych [ta in.] // Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho medychnoho universytetu imeni O. O. Bohomolʹtsya.- 2009.- No 4 (26).- S. 108-113.
  2. Kumulyatyvni vlastyvosti ta kharakter toksyko- dynamiky sumishey pestytsydiv, shcho zastosovuyutʹsya v ovochivnytstvi / I. M. Pelʹo, S. T. Omelʹchuk, V. H. Bardov [ta in.] // Sovremennye problemy toksykolohyy.- 2010.- No 4 (51).- S. 19-28.
  3. Pestytsydy. Klasyfikatsiya za stupenem nebezpechnosti: DSanPiN 8.8.1.002-98 - [Zatv. 28.08.98] // Zb. vazhlyvykh ofitsiynykh materialiv z sanitarnykh i protyepidemichnykh pytanʹ.- Kyiv, 2000.- T. 9.- CH. 1.- S. 249-266.
  4. Sanotskiy I. V. Kriterii vrednosti v gigiyene i toksikologii pri otsenke opasnosti khimicheskikh soyedineniy / I. V. Sanotskiy, I. P. Ulanova.- M.: Meditsina, 1975.- 328 s.
  5. Obshchiye voprosy promyshlennoy toksikologii / Pod red. A. V. Roshchina, I. V. Sanotskogo.- M., 1967. - 325 s.
  6. Kurlyandskiy B. A. O roli kriteriyev opasnosti pri organizatsii Gossannadzora za khimicheskimi veshchestvami / B. A. Kurlyandskiy, KH. KH. Khamidulina // Toksikologicheskiy vestnik.- 1999. -No 1.- S. 6-10.
  7. Metodicheskiye ukazaniya po primeneniyu raschetnogo metoda obosnovaniya oriyentirovochnykh bezopasnykh urovney vozdeystviya (OBUV) vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony: MU No 1599.- [Utv. 02.02.77] / Ministerstvo zdravookhraneniya SSSR,- Ofits. izd.- M.: M-vo zdravookhraneniya SSSR, 1977.- 15 s.
  8. Kundiev Yu.I., Kirsenko V.V., Yastrub T.A. (2000), " The ratio of toxicity of pesticides when administered per os and applied to the skin in assessing the degree of their danger, Sovremennyie problemy toksikologii, 3,11-15.
  9. Profilaktychna toksikologiya ta medychna ekologia [Preventive toxicology and medical ecology], (ed. I.M. Trakhtenberg, Avicenna, Kyiv, Ukraine.