You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STRAIN ASSESSMENT OF TEACHER'S WORK PROCESS IN GENERAL EDUCATION ESTABLISHMENTS

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.035

Latina C.O.

STRAIN ASSESSMENT OF TEACHER'S WORK PROCESS IN GENERAL EDUCATION ESTABLISHMENTS

Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko

Full article (PDF), UKR

The lack of a normative status for the pedagogical activity and its assessment by the hygienic classification of work, basing on the strain of the work process, determines the actuality of the problem. The distribution of the work time necessary for ful-fillment of professional duties has been established, basing on the analysis of a teacher's actual working load according to time-study records. The violation of the teacher's work and rest schedule, due to the increase of the loading within a week and the time necessary for fulfillment of auxiliary operations, was stated. In accordance with criteria of hygienic classification by strain assessment the teacher’s work is referred to Class III, degree 3.

Key words: teacher, work strain, time-study

References

 1. Pukhovsʹka L. Profesiya vchytelya u svitovomu osvitnʹomu prostori: statystychni kharakterystyky//Shlyakh osvity.- 2004,- №1.- S. 17-20.
 2. Fediyenko O. Syndrom profesiynoho vyhorannya//Shkilʹnyy svit.- 2005,- №39.- S. 4-6.
 3. FormanyukT.V. Syndrom «Émotsyonalʹnoho s·horanyya» kak pokazatelʹ professyonalʹnoy dezadaptatsyy uchytelya//Vopr. psykhol.- 1994.- №6.- S. 57-64.
 4. Sapa 1. Polumʺya profesiyi//Psykholoh.- 2004.- №20(116}.-S. 30-31. https://doi.org/10.1055/s-2003-812606
 5. Vyhovsʹka O. Profesionalizm uchytelya yak harant zberezhennya yoho zdorov'ya//Dyrektor shkoly, litseyu, himnaziyi.- 2005.- №2.- S. 48-50.
 6. Navakatykyan A.O., Kryzhanovskaya V.V., Kalʹnysh V. V. Fyzyolohyya y hyhyena umstvennoho truda,- K.: Zdorov'ya. 1987.- 150 s.
 7. Karpenko A.V. Vydelenye katekholamynov, kortykosteroydov s mochoy y struktura serdechnoho rytma pry umstvennom trude razlychnoy napryazhennosty (u prepodavateley sredney shkoly): Avtoref. dys. .,. kand. med. nauk.- K., 1976.-31 s.
 8. Doronkyna E.K. Nekotorye psykhofyzyolohycheskye osobennosty truda uchyteley//Fyzyol. cheloveka,- 1976.-T.2. №5.-S. 825-828.
 9. Tomashevskaya L.Y. Osobennosty funktsyonalʹnoho sostoyanyya SSS uchyteley pry nakoplenyy utomlenyya v dynamyke uchebnoho hoda//Hyhyena truda,- K.: Zdorov'ya. 1978,- Vyp. 14.-S. 52-61.
 10. Melʹnychuk YU.B. Prohramovani polohy u zhinok-pedahohiv: Avtoref. dys. .,. kand. med. nauk.- K., 2001.- 19 s.
 11. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi: Hihiyenichni normatyvy HN 3.3.5-3.3.8:6.6.1-083-2001.- K.: MOZ Ukrayiny. 2001.- 46 s.
 12. Horshkov S.Y., Zolyna Z.M., Moykyn YU.V. Metodyky yssledovanyy v fyzyolohyy truda.- M.: Medytsyna. 1974.-311 s.
 13. Doskyn V.A., Lavrentʹeva N.A., Stronhy- na O.M., Sharay V.B. Psykholohycheskyy test «SAN» prymenytelʹno k yssledovanyyam v oblasty fyzyolohyy truda//Hyhyena truda y prof. zabol.- 1975.- №5.- S. 28-32.
 14. Zakon Ukrayiny «Pro zahalʹnu serednyu osvitu» №651-XIV vid. 13.05.1999//Inf. zb. Min. osvity i nauky Ukrayiny.- 1999.- № 15.- S. 6-31.
 15. Hruzynsʹkyy V.M., Yevnukh M.B. Pedahohika: teoriya ta istoriya: Navch. posibnyk.- K.: Vyshcha shk„ 1995,237 s.
 16. Akhmerova S.H. Zdorovʹe pedahohov: professyonalʹnye faktory ryska//Profylaktyka zabolevanyy y ukreplenye zdorovʹya.- 2001.- №ʺ4,- S.28-30.