You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STUDIES OF THE RISK OF HAND-ARM VIBRATION SYNDROME AND VEGETATIVE-SENSORY POLYNEUROPATHY IN MINERS OF LVIV REGION

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.053

Chernyuk V. I.1, Vitte P. M.1, Mazur V. V.2

STUDIES OF THE RISK OF HAND-ARM VIBRATION SYNDROME AND VEGETATIVE-SENSORY POLYNEUROPATHY IN MINERS OF LVIV REGION

1 SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

2 Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv

Full article (PDF), UKR

The analysis of occupational risks of hand-arm vibration syndrome and vegetative-sensory arm polyneuropathy in miners of Lviv-Volyn coal region has been made and the quantitative assessment of occupational risk factors is given. It was established that drift-miner and breakage face miner professions are associated with high risk of hand-arm vibration syndrome and vegetative-sensory polyneuropathy of arms, causing by the local vibration.

Keywords: occupational risks, miners, hand-arm vibration syndrome, vegetative-sensory polyneuropathy of arms, Lviv region

References

  1. Varyvoncnyk D.V., Hahorna A.M., Vitte P.M., Sokolova M.P. (2010), Metodychni rekomendatsiyi: otsinka vynyknennya ta upravlinnya ryzykamy vyrobnycho-obumovlenykh zakhvoryuvan ta travm na robochomu mistsi [Guidelines: Assessment of Occurrence and Risk Management of Occupational Diseases and Injuries at Workplace], Kyiv, Ukraine.
  2. Otsenka riska vibratsionnoy patologii u shakhterov / [A. M. Oleshchenko, D. V. Surzhikov. L. N. Shpagina, Ye. A. Panaiotti] // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.- 2001.- No 7.- S. 42-44.
  3. Lastkov D. O. Otsenka professional'nogo riska dlya zdorov'ya shakhterov, rabotayushchikh v vybrosoopasnykh uchastkakh shakht / D. O. Lastkov, O. V. Partas, L. N. Tkachenko // Gigiyena truda: sb. nauch. tr.- K., 2001.- Vyp. 31.- S. 18-27.
  4. Vyshchypan V. P. Umovy pratsi, shcho vplyvayut na rozvytok vehetatyvno-sensornoyi polinevropatiyi u hirnykiv Kryvbasu / V. P. Vyshchypan // Hyhyena truda : sbornyk nauchnykh trudov.- 2000.- No 31.- S. 28-31.
  5. Kundiev Yu.I., Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov'ya v Ukraini. Epidemiologichnyi analiz[Occupational health in Ukraine. Epidemiological analysis] Avicenna, Kyiv, Ukraine.
  6. Professional'nyye zabolevaniya rabotayushchikh v ugol'noy promyshlennosti Ukrainy / V. V. Mukhin, M. A. Strel'nikov, N. M. Kharkovenko, N. T. Sedova // Zdorov'ya pratsyuyuchikh: píd redaktsíêyu V. V. Mukhína.- Donets'k : FLP Dmitrenko, 2010.- 380 s.; S. 236-244.
  7. Glenn D. Sampling the Evidence of Extension Program Impact / D. Glenn // Program Evaluation and Organizational Development, IRAS, University of Florida. PEOD-5. October, 1992.- 5 p.