You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STUDY OF WORKING CONDITIONS AND GROUNDING HYGIENIC REGULATIONS IN APPLICATION OF NEONICOTINOIDE PESTICIDES

1(21) 2010

DOI xxxxxxxx

Yermolova LV.1, Lepeshkin I.V.2, Sergeev S.G.2, Slastin V.V.1

STUDY OF WORKING CONDITIONS AND GROUNDING HYGIENIC REGULATIONS IN APPLICATION OF NEONICOTINOIDE PESTICIDES

1Ukrainian Research Institute of Nutrition, Kiev

2L.I. Medved's Institute ecohygiene and Toxicology, Kiev

Full article (PDF), UKR

In our studies we evaluated the risk magnitude of the neonicotinoide insecticides impact (thiacloprid, imidacloprid, acet- amiprid) on workers in conditions Calypso 36WG, v.g., Zevs, v.r.g., Mospilan, 20 % s.p. application and developed hygienic requirements and regulations for their safe use. It is found that the predicted absorbed complex of dose thiacloprid and imi-dacloprid for humans does not exceed the allowable daily dose. The values of the potential danger of the combined acet- amiprid impact did not exceed the permissible level. The acetamiprid impact on workers can be associated with Mospilan intake by percutaneous and inhalation routes. The re-entry periods for workers in the treated field areas in conditions of Calypso 36WG, v.g., and Zevs, v.r.g. application in private farms, insecticide Mospilan, 20 % s.p. in agricultural sector have been established.

Key words: neonicotinoide insecticides, hazard class, risk magnitude, safe use regulations

References

  1. Chernykh A. M. Ugrozy zdorov'yu cheloveka pri ispol'zovanii pestitsidov / A. M. Chernykh // Gigiyena i sanitariya.- 2003.- No 5.- S. 25-29.
  2. Goncharuk Ye.I., Bardov V.G., Omel'chuk S.T Ekspe¬rimental'noye izucheniye kombinirovannogo deystviya pestitsidov i radionuklidov na organizm / Ye.I. Goncharuk, V.G Bardov, S.T Omel'chuk // Gigiyena i sanitariya.- 2001.- No 5.- S. 64-68.
  3. Sovremennyye problemy ekogigiyeny / [Zakharchenko M.P., Goncharuk Ye.I., Koshelev N.V. i dr.].- K.:Khreshchatik. 1993.- CH.2.- 250 s.
  4. Kagan YU.S. Obshchaya toksikologiya pestitsidov / YU.S. Kagan.- K.: Zdorov'ya, 1981.- 176 s.
  5. Zagryazneniye pestitsidami territorii Rossiyskoy Federatsii kak potentsial'naya opasnost' dlya zdorov'ya naseleniya /Chiburayev V.I., Dvoskin YA.G., Bragina I.V., Ivanov A.A. // Gigiyena i sanitariya.- 2003.- No 3.- S. 68-71.
  6. Potapov A.I. Gigiyena i toksikologiya pestitsi¬dov na sovremennom etape / A.I. Potapov, A.P. Shitskova, V.I. Rakitskiy // Gigiyena i sanitariya.- 1996.- No 3.- S. 33-35.
  7. Onishchenko G.G. Gigiyenicheskiye aspekty obespeche¬niya ekologicheskoy bezopasnosti pri obrashchenii s pestitsidami i agrokhimikatami / G.G. Onishchenko // Gigiyena i sanitariya.- 2003.- No 3.- S. 3-5.
  8. Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke novykh pestitsidov.- K.,MZ SSSR. 1988.- 209 s.
  9. Hihiyenichna klasyfikatsiya pestytsydiv za stupenem nebezpechnosti. DSanPiN 8.8.1.002-98. MOZ. Postan. No 2, 1-y Zast. Holovderzhsanlikar Ukrayiny.- 28.08.98.45 s.