You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SUBSTANTIATION OF ULTRASOUND SAFE EXPOSURE LEVELS FOR COAL MINERS

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.040

Soloviov A.I., Nazarenko V.l.

SUBSTANTIATION OF ULTRASOUND SAFE EXPOSURE LEVELS FOR COAL MINERS

State Enterprise «Scientific Research Institute of Medical and Ecological problems of Donbass and Coal Industry», Donetsk

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), RUS

Complex examinations of infrasound, noise, whole-body and hand-arm vibrations affecting miners of Donbass were carried out. It is stated that the most unfavourable working conditions by vibration-acoustic factors are formed at clearing works. In this equivalent levels of sound and levels of sound pressure on workplaces correspond to 1 — 3 degrees of the 3rd class in the Hygienic Classification of Labour TH 3.3.5—3.3.8; 6.6.1-083-2001 and the equivalent corrected levels of hand arm vibration meet, mainly, to the 3 — 4 degrees of the 3rd class (harmful conditions). Systems of mine ventilation, underground mine transport, selected mining equipments is the main source of the background infrasound in coal mines with its levels of 98 — 102 dB Lin, on the average. It was revealed that the threshold of exposure dose of infrasound before development of specific complaints related to occupational effect on coal miners comprised 112 dB Lineq . The calculated value of the permissible general level of infrasound pressure at workplaces was recommended as 98 dB Lin. In the light of the obtained data the exist-ing permissible level of industrial infrasound (1 lOdB Lin) in Ukraine requires further improvement.

Key words: working conditions of coal miners, vibration-acoustic factors, infrasound, noise, vibration, safe exposure levels

References

 1. Soloviev A.I. (2004), “Hygienic significance of vibro-acoustic factor of infra-low-frequency range in Donbass coal mines”, Gigiena truda, Issue 35, 51-61.
 2. Professional'nyy risk. Spravochnik/Pod red. N.F.Izmerova, E.I.Denisova,- M.: Sotsizdat, 2001.- 267 s.
 3. Kuralesin N.A. Gigiyenicheskiye i mediko-biologicheskiye aspekty vozdeystviya infrazvuka // Meditsina truda i prom. ekol.- 1997,- No 5,- S. 8-14.
 4. Nekhoroshev A.S. Izucheniye mekhanizma deystviya nizkochastotnykh akusticheskikh kolebaniy // Meditsina truda i prom. ekol.- 1998,- No 5,- S. 26-30.
 5. Valunov V.YA., Barsukov A.F.. Artamonova V.G. Kliniko-funtsional'naya otsenka sostoyaniya zdo¬rov'ya rabotayushchikh v usloviyakh vozdeystviya infrazvuka. shuma i obshchey vibratsii // Meditsina truda i prom. ekol,- 1998.-No 5.-S. 22-26.
 6. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti i napruzhenosti trudovoho protsesu (HN 3.35-3.3.8: 6.61-083-2001).- K.: zatv. MOZ Ukrayiny 27.12.2001 №528.- 26 s.
 7. Lastkov D.O. Hihiyenichni osnovy profilaktyky shkidlyvoyi diyi fizychnykh vyrobnychnykh chynnykiv na hirnykiv vuhilʹnykh shakht: Avtoref. dys. ... d-ra med. nauk,- Donetsʹk. 2001.- 35 s.
 8. Mukhin V.V. Ustoychivost' k akusticheskoy srede u rabochikh sovremennogo proizvodstva i profilaktika yeye narusheniy: Diss.... d-ra med. nauk,- Donetsk, 1994.-328 s.
 9. Kundiev Yu.I., Chernyuk V.I., Vitte P.N. (1999), “Study of occupational risk in Ukraine”, Meditsina truda i prom. ekologia, 4, 6-8.
 10. Infrazvuk kak faktor riska zdorov'yu cheloveka/N.F.Izmerov, G.A.Suvorov, N.A.Kuralesin, V.G.Ovakimov.- Voronezh. 1998,- 276 s.
 11. Robinson D.W. The Relationship between hea­ring loss and noise exposure/NPL Aero Report.- Teddington: National Physical Laboratory.- 32 p.