You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TO THE PROBLEM OF CADMIUM NEPHROTOXICITY

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.036

Dmytrukha N. M.

TO THE PROBLEM OF CADMIUM NEPHROTOXICITY

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

Changes of immunological reactivity of Wistar rats after cadmium exposure and a role of immune complexes are examined in the article, from the point of view of cadmium nephrotoxicity development. As a result of a sub-chronic experiment cadmium cumulation in liver and kidneys, changes in neutrophilic phagocytic activity, decrease of the complement titer, increased level of pathogenic low-molecular CIC have been found. The increase of the CIC level in blood serum and disorders in their elimination promoted deposition of immune complexes in capillaries and mesangium of kidney glomerules in rats, which is likely to be a sign of immune complex glomerulonephritis development in chronic cadmium intoxication.

Key words: cadmium sulfate, immunotoxicity, cadmium intoxication, nephrotoxicity

References

 1. Kundiev, Yu. I., Trakhtenberg I.M. (1991), "Ecological and hygienic aspects of the problem of heavy metals as technogenic pollutants", Gigiyena truda, Issue 27, 3-8.
 2. Trakhtenberg I. M. (1997), "Heavy metals as chemical pollutants of the industrial and environment", Dovkilla ta zdorov'ya, 2, 48-51.
 3. Gozhenko A. I. Patogenez toksicheskikh nefropatiy /A. I. Gozhenko // Aktual'nyye problemy transportnoy meditsiny.- 2006.- No 2 (4).- S. 9-15.
 4. Neyko Ye. M. Intoksikatsiya kadmiyem: toksikokinetika i mekhanizm biotsidnykh effektov / Ye. M. Neyko, YU. I. Gubskiy, A. M. Esternyuk / / Zhurnal AMN Ukraí̈ni.- 2003.- T 9, No 2.- S. 250-261.
 5. Obshchaya toksikologiya /Pod red. Kurlyandskogo B. A., Filova V. A.- M.: "Meditsina", 2002.- 608 s.
 6. Osnovy toksikologii: Nauchno-metodicheskoye izdaniye / S. A. Kutsenko.- SPb: OOO "Izdatel'stvo Foliant", 2004.- 720 s.
 7. The toxicity of cadmium and resulting hazards for human health / [Johannes Gold, Franziska Scheidig, Chistian Grossse-Siest et al.] // Occupational Medicine and Toxicology- 2006.- No 1.- P. 22-30.
 8. Toxicological Profile for Cadmium. Atlanta, GA: Agency for Toxic Substances and Disease Register Us Department of Health and Human Services / Comment Period Ends: February 17, 1998.- 347 p.
 9. Gonick H. C. Nephrotoxicity of cadmium and lead / H. C. Gonick // Indian Journal Medical Research.- 2008.- No 128.- P. 335-352.
 10. Druet P. Metal-induced autoimmunity / P- Druet // Human and Experimental Toxicology.- 1995.- V. 14, No 1.- P. 120-121. https://doi.org/10.1177/096032719501400129
 11. Nasonov Ye. L. Vzaimosvyaz' autoimmunnoy i immunokompleksnoy patologii: sovremennoye sostoyaniye problemy / Ye. L. Nasonov, V. V. Sura // Terapevticheskiy arkhiv.- 1984.- Tom LVI.- No 10.- S. 4-9.
 12. Metodicheskiye rekomendatsii po spektral'nomu opredeleniyu tyazhelykh metallov v biologicheskikh materialakh i ob"yektakh okruzhayushchey sredy / Pod red. Dmitriyeva M. T, Granovskogo Ye. I.- M., 1986.- 52 s.
 13. Sepiashvili R. I. Vvedeniye v immunologiyu / R. I. Sepiashvili, Tskhaltubo-Kutaisi, 1987.- 230 s.
 14. Immunologiya. Praktikum / [Paster Ye. U., Ovod V. V., Pozur V. K. i dr.] - K.: Vishcha shkola, 1989.- 284 s.
 15. Mikroskopicheskaya tekhnika: Rukovodstvo /Pod red. D. S. Sarkisova i YU. L. Perova.- M.: Meditsina.- 1996.- 544 s.
 16. Ugryumov M. V. Sovremennyye metody immunotsitokhimii i gistokhimii / M. V. Ugryumov / / Itogi nauki i tekhn. VINITI. Ser. Morfologiya.- 1991.- T 15.- 115 s.
 17. Metody obrabotki meditsinskoy informatsii /O.P. Mintser, B. N. Ugarov, V. V. Vlasov.- K.: Vyshcha shk., 1991.- 271 s.
 18. Immunotoxicity of metals and immunotoxicology / Edited by A.D. Dayan.- New York: Plenum Press, 1990.317 p.
 19. Autoimmunity and Risk Assessment / [M. I. Luster, P.P. Simeonova, R. Gallucci et al.] // Environmental Health Perspective.- 1999.- V. 107, (suppl 5).- P 679-680. https://doi.org/10.1289/ehp.99107s5679
 20. Bigazzi P E. Metals and kidney atoimmunity / P E. Bigazzi // Environmental Health Perspective.- 1999.- No 107 (Suppl.5).- P. 753-765. https://doi.org/10.1289/ehp.99107s5753
 21. Nefrotoksicheskoye deystviye svintsa, kadmiya i yego tormozheniye kompleksom bioprotektorov / [Ye. P. Kireyeva, B. A. Katsnel'son, T D. Degtyareva i dr.] // Toksikologicheskiy vestnik.- 2006.- No 3.- S. 26-32.
 22. Changes in the structure and function of the kidney of rats chronically exposed to cadmium. Biochemical and histopathological studies / [M. M. Brzoska, M. Kaminski, D. Supernak-Bobko et al.] // Archive Toxicology.- 2003.- V. 77, No 6.- P 344-352. https://doi.org/10.1007/s00204-003-0451-1
 23. Jonshi B. C. Immune complex nephrites in rats induced by long-term oral exposure to cadmium / B. C. Jonshi, C. Dwivedi, A. Powell // J. Comp. Patology- 1981.- V. 91.- P. 11-15. https://doi.org/10.1016/0021-9975(81)90040-2
 24. Anti-laminin antibodies in Sprague-Dawley and brown Norway rats chronically exposed to cadmium / [A. Bernard, R. Lauwerys, P. Gengoux et al.] // Toxicology- 1984.- No 31.- P. 307-313. https://doi.org/10.1016/0300-483X(84)90111-2