You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TO THE PROBLEM OF HYGIENIC EVALUATION OF NURSE'S WORK IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

DOI xxxxxxxx

Kalinichenko I.A.1, Polka N.S.2

TO THE PROBLEM OF HYGIENIC EVALUATION OF NURSE'S WORK IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

1Physical Culture Institute, Sumy State Pedagogical University named after A.S.Makarenko, Sumy

2SE «O.N.Marzeyev Institute of Hygiene and Medical Ecology of AMS of Ukraine», Kiev

Full article (PDF), UKR

In the article a hygienic evaluation of conditions and character of work of nurses in educational establishments is presented. It is found that the structure of nurse’s practical activity meets, in general, their professional duties. The main activity makes 54, 62 % of the working time and, principally, includes the following components: prophylactic injections (35,75 %), participation in the out-patient reception (26,38 %), control of organization of children’s nutrition (11,20 %). It is noted that the nurse’s work in educational establishments can be referred to Class 3.2 by the indices of the intensity of the working process. The direc¬tions of scientific studies have been determined, taking into account perspectives of school medicine re-organization.

Key words: educational establishments, nurses, working process, intensity, types of activity, work components, chronometric measuring

References

 1. Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya : zakon Ukrayiny vid 24 lyutoho 1994 r. No 4004 - KHII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady.- 1994.- No 27.St. 218.
 2. Khvorova Ye. V. Faktory, vliyayushchiye na professional'nuyu zabolevayemost' meditsinskikh rabotnikov. Pravovyye aspekty // Materialy VII Rossiyskoy onkologicheskoy konferentsii (25 - 27 noyabrya 2003 g.) / Rossiyskiy onkologicheskiy nauchnyy tsentr im. N.N. Blokhina RAMN.- M. : 2003.- S. 95-97.
 3. Kosarev V.V. Professional'nyye zabolevaniya meditsinskikh rabotnikov / V. V. Kosarev - Samara, 1998.- 197 s.
 4. Kalynychenko I.O. Metodyka otsinky napruzhenosti trudovoho protsesu vchytelya zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv : metodychni rekomendatsiyi dlya hihiyenistiv, spetsialistiv z okhoroni pratsi, dyrektoriv zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv / I. O. Kalynychenko, A. N. Karakashyan, H. O. Latina; Instytut me¬dytsyny pratsi AMN Ukrainy.- K., 2007.- 26 s.
 5. Shipova V. M. Normirovaniye truda srednego i mladshego meditsinskogo personala / V. M. Shipova // Glavnaya meditsinskaya sestra.- 2008.- No 8.- S. 37-59.
 6. Takhtarova YU.N. Sovershenstvovaniye organizatsii deyatel'nosti srednego meditsinskogo personala (strukturno-funktsional'nyy aspekt): Avtoref. diss. ... na soiskaniye uchenoy stepeni k. med. n : spets. 14.00.33 “Obshchestvennoye zdorov'ye i zdravookhraneniye” / Yu. N. Takhtarova - M., 2007.- 20 s.
 7. Lakhno V. A. Hihiyenichna kharakterystyka umov pratsi likariv-hihiyenistiv sanitarno-epidemiolohichnykh stantsiy (na prykladi likariv z hihiyeny ditey ta pidlitkiv): Avtoref. dys... na zdobuttya nauk. stupenya k. med. n. : spets. 14.02.01 “Hihiyena” / V. A. Lakhno.- K., 2006.- 20 s. с.
 8. Rogovoy M. A. Metody izucheniya normirovaniya truda meditsinskikh rabotnikov / M. A. Rogovoy.- M. : Meditsina, 1973.- S. 2.
 9. Gorshkov S.I., Zolina Z.M., Moykin YU.V. Metodiki issledovaniy v fiziologii truda.- M.: Meditsina, 1974.- 311 s.
 10. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi: Hihiyenichni normatyvy (HN 3.3.5-3.3.8;6.6.1-083-2001 r.) - K. : MOZ Ukrainy, 2001.- 46 s.
 11. Tillett R. The patient within - psychopathology in the helping professions / Richard Tillett // Advances in Psychiatric Treatment.- 2003.- V. 9.- Р. 272-279.
 12. Guthrie E. Psychiatric disorder, stress and burn­out / Е. Guthrie, D. Black // Advances in Psychiatric Treatment - 1997. -V. 3.- No 5.- Р. 275-281.
 13. Wall, T D. Minor psychiatric disorder in NHS trust staff: occupational and gender differences / T. D. Wall, R. I. Bolden, C. S. Borrill, et al // British Journal of Psychiatry.- 1997.- V.171 - Р. 519-523.