You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

WORKLOAD DYNAMICS AND ITS REFLECTION IN PARAMETERS OF FUNCTIONAL STATE IN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK CONTROLLERS

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.055

Bobko N.A.

WORKLOAD DYNAMICS AND ITS REFLECTION IN PARAMETERS OF FUNCTIONAL STATE IN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK CONTROLLERS

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), RUS

Based on 913 subject-shift observations it was revealed that the increase in workload is accompanied by increase in strain, fatigue, stress, bloodcirculatory intensification and shows little effect on cognitive performance, that meets the professional demand of the reliable operator work. Bloodcirculatory intensification is more pronounced in the day shift than at night. Complications of cognitive performance were more pronounced at the end of the night shifts.

Key words: workload, functional state, human-operator

References

 1. Anokhin P. K. Uzlovyyevoprosyteoriifunktsional'noysistemy / P. K. Anokhin.- M. : Nauka, 1980.196 s.
 2. Arinchin N. I. Gipertonicheskayabolezn' kaknarusheniyesamoregulyatsiikrovoobrashcheniya / N. I. Arinchin, G. V. Kulago.- Minsk: Nauka i tekhnika.- 1969.- 104 s.
 3. Bobko N.A. (2008), "Age-experience changes in bloodcirculation of electricity distribution network controllers under rotation of the shifts of different tiresomeness ", Ukrainian Journal of Occupational Health, 4, 42-48. https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04.042
 4. Bobko N. A. (2001), "Work of the cardiovascular system in dispatchers of electrical networks within 12-hour shifts", Fiziol. Zhurnal, 47 (5), 82-86.
 5. Bobko N.A. (2006), "Daily variations in psychophysiological functions activities in shift work operators under increased work tension and its connection with age and experience", Ukrainian Journal of Occupational Health, 1, 26-32. https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.026
 6. Vinogradov M. I. Aktual'nyyeproblemyfiziologiitruda / M. I. Vinogradov.- M. : Znaniye, 1967.- 32 s.
 7. Yena T A. (2008), Hihiyenichnaipsykhofiziolohichnaotsinkaprofesiynoyidiyalnostidyspetcherivenerhosystem, Ukrainian Journal of Occupational Health,.-No 1 (13).- S. 13-19. https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.013
 8. Yena T A., Kalnysh V.V. (2009), "Psychophysiological correlation of occupational activity of grid controllers", Ukrainian Journal of Occupational Health, 3, 41-45. https://doi.org/10.33573/ujoh2009.03.041
 9. Makarenko N. V. Teoreticheskiyeosnovyimetodikiprofessional'nogopsikhofiziologicheskogootboravoyennykhspetsialistov / N. V. Makarenko.- Kiev, 1996.- 336 s.
 10. Navakatykian A. O., Kryzhanovskaya V.V., Kalnish V.V. (1987), Fiziologiyaigigiyenaumstvennogotruda [Physiologya and hygiene of mental health], Zdorovya, Kiev, Ukraine.
 11. Osobennostiformirovaniyaperenapryazheniyaprivysokikhpsikhoemotsional'nykhnagruzkakhismennomrezhimetruda / [O. I. Yushkova, L. P. Kuz'mina, A. S. Poroshenko, A. V. Kapustina] // Meditsinatrudaipromyshlennayaekologiya.- 2008.- No 4.- S. 1- 8.
 12. Sel'ye G. Kontseptsiyastressakak my yeyepredstavlyayem v 1976 godu / G. Sel'ye // Novoye o gormonakhimekhanizmeikhdeystviya.-Kiev: Naukovadumka, 1977.- S. 27-51.
 13. Ukhtomskiy A. A. Dominanta / A. A. Ukhtomskiy.- M.- L. : Nauka, 1966.- 273 s.
 14. Khramov YU. A. Vegetativnoyeobespecheniyeigemodinamikaprigipertonicheskoybolezni / YU. A. Khramov, V. R. Veber.- Novosibirsk: Nauka, 1985.- 129 s.
 15. A real-time assessment of work stress in physicians and nurses / [Rutledge T., Stucky E., Dollarhide A. et al.] // Health Psychol.-2009.- 28(2).- P 194-200. https://doi.org/10.1037/a0013145
 16. A review of the effect of the psychosocial working environment on physiological changes in blood and urine / [Hansen A. M., Larsen A. D., Rugulies R. et all.] // Basic ClinPharmacolToxicol.- 2009.- 105(2).- P. 73-83. https://doi.org/10.1111/j.1742-7843.2009.00444.x
 17. Exercise workload, cardiovascular risk factor evaluation and the risk of stroke in middle-aged men // [Kurl S., Sivenius J., Makikallio T. H. et al.] // J. Intern Med.- 2009.- 265(2).- P 229-237. https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2008.02006.x
 18. The role of perceptual load in object recognition / [Lavie N., Lin Z., Zokaei N., Thoma V.] // J. ExpPsychol Hum Percept Perform.- 2009.- 35(5).- P 1346-1358. https://doi.org/10.1037/a0016454
 19. Workers' health: global plan of action // Sixtieth World Health Assembly - WHA60. 26. Agendaitem 12. 13. 23 May 2007.