You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ACTUALITY OF INTRODUCTION OF STANDARDS OF OHSAS 18000 SERIE FOR IMROVEMENT OF WORK CONDITIONS AND PREVENTION OF MORBIDITY AT MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES

DOI xxxxxxxx

Diordichuk T.I.

ACTUALITY OF INTRODUCTION OF STANDARDS OF OHSAS 18000 SERIE FOR IMROVEMENT OF WORK CONDITIONS AND PREVENTION OF MORBIDITY AT MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), RUS

The data are laid down in the paper, concerning the character of work activity of trailer drivers, engaged in international trans¬portation. In particular, main complaints, related to work activity, biological age and ageing rates, prevalence of occupational stress and «burn out» syndrome have been studied.

Key words: trailer drivers, transportation, work activity, occupational stress, «burn out» syndrome

References

  1. Ispol'zovaniye metodiki opredeleniya biologicheskogo vozrasta cheloveka v donozologicheskoy diagnostike: Metod. Rekomendatsii.- K., 1990.- 15 s.
  2. Voytenko V.P. Smertnistʹ i tryvalistʹ zhyttya: analiz ta prohnoz / V.P. Voytenko.- K.: Zdorov'ya, 1990.- 165 s.
  3. Syndrom “profesiynoho vyhorannya” ta profesiyna kar'yera pratsivnykiv osvitnikh orhanizatsiy: tenderni aspekty / Pid naukovoyu redaktsiyeyu S.D. Maksy- menka, L.M.Karamushky, TV.Zaychykovoyi.- K.: “Milenium”, 2006.- 365 s.
  4. HN 3.3.5-8-6.61-2001 «Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu»-K.: MOZ Ukrainy, HSEU, 2001.- 47 s.
  5. Belkic K. Occupational profile & cardiac risk: possible mechanisms & implications for professional drivers / K.Belkic, R. Emdad, T Theorell // Int. J. of Occup. Med. & Env. Health.- 1998.- V. 11, No 1.- P. 37-57.
  6. Belkic K., Savic C., Theorell T, Cizinsky S. Work Stressors & cardiovascular Risk: Assessment for Clinical Practice // WHO Psychosocial Center. Report No 256.- Stockholm, 1995.- 32 р.